CONTROLE, REPARATIE EN WERKING VAN AIRCO IN DE AUTO

Hier vindt u nuttige basiskennis en waardevolle tips over aircosystemen in voertuigen.

Aircosystemen bevonden zich vroeger alleen in auto's uit de hogere klasse. Tegenwoordig behoren ze in alle voertuigklassen tot de standaarduitrusting. Maar hoe zorgen aircosystemen voor koude en uit welke componenten bestaan ze eigenlijk? Hier vindt u niet alleen antwoorden op deze vragen, maar ook tips voor onderhoud, foutopsporing en reparatie van aircosystemen.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De gegeven informatie op deze website mag alleen door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden gebruikt.

 

AIRCOCIRCUIT: WERKING

Voor de sturing van het aircosysteem in het interieur van het voertuig zijn zowel het koudemiddel als het koelcircuit nodig. Een mengeling van koude en warme lucht zorgt ervoor dat de gewenste omstandigheden kunnen worden gecreëerd, onafhankelijk van de omstandigheden buiten. Daarom is de airconditioning een belangrijke factor voor de veiligheid en het rijcomfort.

 

De verschillende componenten van het koudemiddelcircuit zijn door slangen en/of aluminium leidingen met elkaar verbonden en vormen zo een gesloten systeem. In het systeem circuleren het koudemiddel en de koudemiddelolie, aangedreven door de compressor.

Werking van het aircosysteem met expansieklep

Het circuit is verdeeld in twee delen:

 • Het gedeelte tussen compressor en expansieklep wordt hogedrukzijde (geel/rood) genoemd.
 • Tussen expansieklep en compressor spreken we van de lagedrukzijde (blauw).

 

In de compressor wordt het gasvormige koudemiddel gecomprimeerd (waardoor het sterk verhit raakt) waarna het onder hoge druk door de condensor wordt geperst. Daar wordt warmte onttrokken aan het verhitte koudemiddel, waardoor het condenseert en de toestand van gasvormig naar vloeibaar verandert.

 

In de filterdroger - het volgende station - worden verontreinigingen en ingesloten lucht uit het nu vloeibare koudemiddel verwijderd en wordt er vocht aan onttrokken. Zo blijft de effectiviteit van het systeem gewaarborgd en wordt schade aan componenten door verontreiniging voorkomen.

COMPONENTEN VAN HET AIRCOSYSTEEM: OVERZICHT

Compressoren

De aircocompressor wordt meestal via een V-snaar of multi-V-riem door de motor aangedreven. De compressor comprimeert het koudemiddel en transporteert het door het systeem. Er zijn verschillende compressortypen.

Het van de verdamper komende koudemiddel wordt in gasvormige toestand bij lage temperatuur aangezogen en gecomprimeerd. Vervolgens wordt het gasvormig met hoge temperatuur en onder hoge druk verder geleid naar de condensor.

De compressorcapaciteit moet passen bij de grootte van het systeem. De compressor is gevuld met speciale olie voor de smering. Een deel van de olie circuleert met het koelmiddel door het aircosysteem.

INFOBOX

Onvoldoende smering, veroorzaakt door lekkages en daarmee samenhangend verlies van koudemiddel en olie, en gebrekkig onderhoud kunnen leiden tot defecten aan de compressor (lekkage van de dichtingsring, lekkage van de behuizing, schade aan lagers, vastzitten van de zuiger, etc.).

Condensors

De condensor is vereist om het door de compressie in de compressor verwarmde koudemiddel af te koelen. Het warme koudemiddelgas stroomt de condensor in en geeft daarbij via de pijpleiding en lamellen warmte af aan de omgeving. Door de afkoeling verandert de situatie van het koudemiddel van gasvormig in vloeibaar.

 

Werkingsprincipe
Het warme koudemiddelgas stroomt van bovenaf de condensor in en geeft daarbij via de pijpleiding en lamellen warmte af aan de omgeving. Door de afkoeling verlaat het koudemiddel de condensor onderaan in vloeibare toestand.

 

Symptomen van uitval
Een defect aan een condensor kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

 • Onvoldoende koelcapaciteit
 • Uitval van de airconditioning
 • Continu draaiende condensorventilator

 

Oorzaken van een defect kunnen zijn:

 • Lekkage bij de aansluitingen of door beschadiging
 • Gebrekkige warmte-uitwisseling door verontreiniging

 

Foutopsporing
Controlestappen voor foutoplossing:

 • Condensor controleren op verontreiniging
 • Controleren op lekkages
 • Drukwaarden aan hoge- en lagedrukzijde vergelijken

INFOBOX

Door de bijzondere inbouwlocatie kunnen gemakkelijk uitval of defecten worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door verontreiniging of steenslag. Ook na frontale aanrijdingen treden vaak defecten op.

Filterdroger

De filterelementen van de airconditioning noemt men ofwel filterdroger of accumulator, afhankelijk van het installatietype. De filterdroger heeft de taak, vreemde stoffen uit het koudemiddel te verwijderen en er vocht aan te onttrekken.

 

Werkingsprincipe
Het vloeibare koudemiddel stroomt de filterdroger in, doorstroomt een hygroscopisch droogmedium en stroomt in vloeibare vorm weer uit de filterdroger. Het bovenste deel van een filterdroger dient tegelijk als compensatieruimte, en het onderste deel als koudemiddelopslag, om drukschommelingen in het systeem te compenseren.

 

De filterdroger kan naargelang het bouwtype slechts een bepaalde hoeveelheid vocht onttrekken, daarna is het droogmedium verzadigd en niet in staat om verder vocht op te nemen.

 

Symptomen van uitval
Uitval van de filterdroger kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

 • Gebrekkig koelvermogen
 • Uitval van de airconditioning

 

Oorzaken voor het uitvallen van de filterdroger kunnen zijn:

 • Veroudering
 • Defect filterkussen aan de binnenzijde
 • Lekkage bij de aansluitingen of door beschadiging

 

Foutopsporing
Volg de volgende stappen bij de foutopsporing:

 • Controleer de onderhoudsintervallen (elke 2 jaar)
 • Lektest/dichtheid van de aansluitingen/beschadigingen
 • Drukwaarden aan hoge- en lagedrukzijde vergelijken

INFOBOX

Daarom moet de filterdroger in de regel elke 2 jaar worden vervangen of bij het openen van het koudemiddelcircuit. Een te sterke veroudering van de filterdroger kan tot aanzienlijke defecten in het aircosysteem leiden. Filterdrogers kunnen in de condensor zijn geïntegreerd. Soms is het onmogelijkheid om de filterdroger afzonderlijk te vervangen.

Expansie-/smoorklep

De expansieklep is het scheidingspunt tussen het hoge- en lagedrukgedeelte van het koudemiddelcircuit. De klep is voor de verdamper gemonteerd. Om een optimaal koudevermogen in de verdamper te verkrijgen, wordt de koudemiddelstroom door de expansieklep geregeld afhankelijk van de temperatuur. Zo wordt gegarandeerd dat het vloeibare koudemiddel volledig verdampt, zodat er uitsluitend gasvormig koudemiddel in de compressor terechtkomt. Expansiekleppen kunnen qua constructie van elkaar verschillen.

 

Werkingsprincipe
Het vloeibare koudemiddel, afkomstig van de condensor en de filterdroger, stroomt door de expansieklep en wordt ingespoten in de verdamper. Door het verdampen van het koudemiddel ontstaat verdampingskoude. Zo daalt de temperatuur. Om een optimaal koudevermogen in de verdamper te verkrijgen, wordt de koudemiddelstroom door de expansieklep geregeld afhankelijk van de temperatuur. Aan het einde van de verdamper wordt het koudemiddel via de expansieklep verder geleid naar de compressor. Als de temperatuur van het koudemiddel aan het einde van de verdamper stijgt, dan zet het uit in de expansieklep. Daardoor wordt de koudemiddelstroom (inspuithoeveelheid) naar de verdamper verhoogd. Als de temperatuur van het koudemiddel aan het einde van de verdamper stijgt, dan zet het uit in de expansieklep. Daarop verkleint de expansieklep de koudemiddelstroom naar de verdamper.

 

Symptomen van uitval
Een defecte expansieklep kan op de volgende wijze worden herkend:

 • Gebrekkig koelvermogen
 • Uitval van de airconditioning

 

Mogelijke uitvalsoorzaken zijn:

 • Temperatuurproblemen door oververhitting of bevriezing
 • Verontreinigingen in het systeem
 • Lekkage van de component of de aansluitleidingen

 

Foutopsporing
Bij een defect kunnen de volgende controles worden uitgevoerd

 • Visuele controle
 • Akoestische controle
 • Controleren of de aansluitleidingen goed en juist vastzitten
 • Component en aansluitingen controleren op lekkage
 • Temperatuurmeting aan het leidingsysteem
 • Drukmeting bij ingeschakelde compressor en draaiende motor

INFOBOX

Vocht en vuil in het aircosysteem kunnen de werking van de expansie-/smoorklep sterk beperken en kunnen leiden tot storingen. Daarom is regelmatig onderhoud van de airconditioning belangrijk!

Verdamper

De verdamper bevindt zich in de binnenruimte van het voertuig en dient voor de warmte-uitwisseling tussen de omringende lucht en het koudemiddel van de airconditioning. Het vloeibare koudemiddel, dat onder hoge druk staat, wordt via de expansie- of smoorklep in de verdamper geïnjecteerd. In de verdamper zet het koudemiddel uit. De verdampingskoude die hierbij ontstaat wordt via het grote verdamperoppervlak aan de omgeving afgegeven en door de ventilatorstroom in de binnenruimte van het voertuig geleid.

 

Symptomen van uitval
Een defect aan een verdamper gaat gepaard met de volgende symptomen:

 • Onvoldoende koelcapaciteit
 • Uitval van de airconditioning
 • Gebrekkige ventilatorcapaciteit

 

Oorzaken voor het uitvallen van de verdamper kunnen zijn:

 • Pijpleidingen in de verdamper verstopt
 • Verdamper lek (bij de aansluitingen, veroorzaakt door beschadiging)
 • Verdamper verontreinigd (luchtdoorlating gestoord)

 

Foutopsporing
Voer de volgende stappen uit voor de foutopsporing:

 • Controleer de verdamper op verontreiniging
 • Controleer de verdamper op beschadigingen
 • Aansluitleidingen op juiste zitting testen
 • Lektest
 • Drukmeting bij ingeschakelde compressor en draaiende motor
 • Temperatuurmeting aan de in- en uitgangsleiding

INFOBOX

De verdamper kan defect raken door temperatuurproblemen, verontreiniging, vocht en gebrekkig onderhoud. Om dit te voorkomen, dient er regelmatig onderhoud aan de airconditioning te worden gedaan en dient deze regelmatig te worden gedesinfecteerd.

Drukschakelaars en andere schakelaars

Drukschakelaars zorgen voor bescherming van de airconditioning tegen schade door te hoge of te lage druk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lagedrukschakelaars, hogedrukschakelaars en de trinaryschakelaar. De trinaryschakelaar bevat de hoge- en de lagedrukschakelaar en een extra schakelcontact voor de condensorventilator.

 

Werkingsprincipe
De drukschakelaar (drukcontrole) is gewoonlijk aan de hogedrukzijde van de airconditioning gemonteerd. Bij te hoge druk (ca. 26-33 bar) zorgt deze ervoor dat de stroomtoevoer naar de compressorkoppeling wordt afgesloten, bij dalende druk (ca. 5 bar) wordt deze weer ingeschakeld. Ook bij te lage druk (ca. 2 bar) wordt de stroomtoevoer onderbroken om te voorkomen dat de compressor beschadigd raakt door ontoereikende smering. Het derde schakelcontact in de trinaryschakelaar stuurt de ventilator van de elektrische condensor aan om een optimale condensatie van het koudemiddel in de condensor te waarborgen.

 

Symptomen van uitval
Een defecte of uitgevallen drukschakelaar kan als volgt worden herkend:

 • Onvoldoende koelcapaciteit
 • Aircosysteem werkt niet
 • Vaak in-/uitschakelen van de compressorkoppeling

 

Mogelijke uitvalsoorzaken zijn:

 • Contactstoringen van de elektrische aansluitingen
 • Verontreinigingen in het systeem
 • Beschadiging van de behuizing door trillingen of aanrijdingen

 

Foutopsporing
Teststappen voor foutdiagnose:

 • Visuele controle
 • Controleren of de aansluitstekkers juist zijn aangesloten
 • Component controleren op beschadigingen
 • Drukmeting bij ingeschakelde compressor en draaiende motor
 • Controle van de component in uitgebouwde toestand met stikstoffles, drukverminderaar en multimeter

INFOBOX

Drukschakelaars kunnen uitvallen door problemen van de contacten of verontreiniging. Regelmatig onderhoud van het systeem voorkomt uitval. Verdere airconditioningschakelaars zoals een aan-uitschakelaar maken het programma compleet.

Ventilator

De ventilator dient voor ventilatie van de auto. Hij zorgt ervoor dat de ruiten niet beslaan en dat het interieurklimaat aangenaam is. Een belangrijke voorwaarde voor veiligheid en rijcomfort.

INFOBOX

Als de ventilator defect is, leidt dit tot een onaangenaam binnenklimaat, wat negatieve gevolgen heeft op de concentratie van de bestuurder. Dit leidt tot aanzienlijk minder veiligheid. Verder kan een defecte ventilator leiden tot een beslagen voorruit. Beperkt zicht is een groot veiligheidsrisico.

Fittingen en slangen

De fittingen en slangen verbinden de afzonderlijke componenten waar koudemiddel doorheen stroomt. De fittingen worden met speciaal gereedschap op het slanguiteinde geperst. Fittingen zijn beschikbaar in veel verschillende uitvoeringen.

INFOBOX

Slangen van Hella Gutmann Solutions worden gekenmerkt door een hoge flexibiliteit, een laag gewicht en een minimaal koudemiddelverlies.

Condensorventilator

De condensorventilator draagt ertoe bij dat het koudemiddel optimaal condenseert bij iedere bedrijfstoestand van het voertuig. Hij wordt als aanvullende of combiventilator voor of achter de condensor of radiateur gemonteerd.

INFOBOX

Condensorventilatoren kunnen uitvallen door elektrische of mechanische beschadiging. Hierdoor condenseert het koudemiddel niet langer toereikend. Het vermogen van de airconditioning neemt af.

AIRCOSERVICE EN AIRCOCHECK: WETENSWAARDIGHEDEN

Afwisselend check en service

De airconditioning is een systeem dat onderhouden moet worden. Daarom moet deze regelmatig worden onderzocht om schade te voorkomen. Aircocheck en aircoservice verhouden zich min of meer tot elkaar als een kleine en grote inspectie:

INFOBOX

Behr Hella Service adviseert: om de 12 maanden een aircocheck en om de 2 jaar aircoservice.

Wat moet wanneer gedaan worden?
Wat? Aircocheck
Wanneer? Om de 12 maanden
Waarom? De interieurfilter filtert stof, pollen en vuildeeltjes uit de lucht voordat deze zuiver en gekoeld de binnenruimte instroomt. Zoals bij elk filter is het opnamevermogen beperkt. In elk airconditioningsysteem zit een verdamper. In de lamellen ontstaat condenswater. Na verloop van tijd nestelen zich hier bacteriën, schimmels en micro-organismen in. Daarom moet de verdamper regelmatig worden gedesinfecteerd.
Wat wordt er gedaan? ➔ Controle van alle onderdelen
➔ Functie- en prestatietest
➔ Vervanging van interieurfilter
➔ Zo nodig desinfectie van de verdamper

 

Wat moet wanneer gedaan worden?
Wat? Aircoservice
Wanneer? Om de 2 jaar
Waarom? Zelfs bij een nieuwe airconditioning ontsnapt per jaar tot wel 10 % van het koudemiddel. Dit is normaal, maar vermindert echter wel het koelvermogen en verhoogt de kans schade aan de compressor. Door de filterdroger wordt het koudemiddel ontdaan van vocht en verontreinigingen.
Wat wordt er gedaan? ➔ Controle van alle onderdelen
➔ Functie- en prestatietest
➔ Vervangen van de filterdroger
➔ Zo nodig desinfectie van de verdamper
➔ Verversen van het koudemiddel
➔ Lektest
➔ Vervanging van interieurfilter

HET AIRCOSYSTEEM EN DE KOELEENHEID: OVERZICHT

Airco en koelsysteem als een geheel

Hoewel de airconditioning en het motorkoelsysteem twee gescheiden systemen zijn, beïnvloeden ze elkaar. Wanneer de airconditioning in werking is, wordt het motorkoelsysteem extra belast en stijgt de temperatuur van de koelvloeistof. De additieven in de koelvloeistof beschermen niet alleen tegen vorst, maar ook tegen oververhitting van de motor. Door een juiste samenstelling van de koelvloeistof stijgt het kookpunt van de vloeistof tot boven 120 °C. Een enorme capaciteitsreserve. Vooral in de zomer, wanneer de airconditioning en het koelsysteem door de omgevingstemperatuur en lange ritten zwaar belast worden, is dit belangrijk. Tijdens de aircoservice kan de koelvloeistof dus het best meteen ook worden gecontroleerd.

WERKING VAN DE AIRCO IN DE AUTO CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Controle van het koelvermogen

Iedere werkplaats moet behalve test- en bijzonder gereedschap ook beschikken over de betreffende vakkennis, die bijvoorbeeld door scholingen kan worden verkregen. Dit is vooral van belang voor airconditioningsystemen. De instructies in deze publicatie dienen slechts als leidraad, vanwege de veelheid aan verschillende systemen.

Het is zeer belangrijk dat de manometers juist worden afgelezen.

Aircosystemen met expansieklep
Lage druk Hoge druk Temperatuur uittredende lucht bij de middelste opening Mogelijke oorzaken
Hoog Hoog Verhoogd, tot omgevingstemperatuur Motor oververhit, condensor verontreinigd, condensorventilator defecte/verkeerde draairichting, installatie teveel gevuld
Normaal tot af en toe laag Hoog, af en toe Verhoogd, eventueel schommelend Expansieklep klemt, af en toe gesloten
Normaal Hoog Iets verhoogd Filterdroger verouderd, condensor verontreinigd
Hoog Normaal tot hoog Verhoogd, afhankelijk van de vernauwing Leiding van compressor naar expansieklep vernauwd
Normaal Normaal Verhoogd Te veel koudemiddelolie in de installatie
Normaal, maar ongelijkmatig Normaal, maar ongelijkmatig Verhoogd Vocht in de installatie, defect expansieklep
Schommelend Schommelend Schommelend Expansieklep of compressor defect
Normaal tot laag Normaal tot laag Verhoogd Verdamper verontreinigd, te weinig koudemiddel
Hoog Laag Verhoogd, tot bijna omgevingstemperatuur Expansieklep klemt geopend, compressor defect
Laag Laag Verhoogd, tot omgevingstemperatuur Te weinig koudemiddel
Lage druk en hoge druk gelijk Lage druk en hoge druk gelijk Omgevingstemperatuur Te weinig koudemiddel, compressor defect, fout in het elektrische systeem

 

Airconditioning met vaste klep/orifice tube
Lage druk Hoge druk Temperatuur uittredende lucht bij de middelste opening Mogelijke oorzaken
Hoog Hoog Verhoogd, tot omgevingstemperatuur Motor oververhit, condensor verontreinigd, condensorventilator defecte/verkeerde draairichting, installatie teveel gevuld
Normaal tot af en toe laag Hoog Verhoogd Installatie teveel gevuld, condensor verontreinigd
Normaal Normaal tot hoog Schommelend Vocht in de installatie, vaste klep gedeeltelijk verstopt
Hoog Normaal Verhoogd Vaste klep defect (doorsnede)
Normaal Normaal Verhoogd Te veel koudemiddelolie in de installatie
Normaal tot laag Normaal tot laag Verhoogd Te weinig koudemiddel
Lage druk en hoge druk gelijk Lage druk en hoge druk gelijk Omgevingstemperatuur Te weinig koudemiddel, compressor defect, fout in het elektr. systeem

 

AIRCO IN DE AUTO REPAREREN - UIT- EN INBOUWINSTRUCTIES: WERKPLAATSTIPS

Reserveonderdeel controleren

Voor de uit- of inbouw van een reserveonderdeel moet er worden gecontroleerd of de aansluitingen, bevestigingen en andere inbouwrelevante eigenschappen identiek zijn.

Nieuwe O-ringen gebruiken

Gebruik altijd nieuwe O-ringen die geschikt zijn voor het koudemiddel wanneer u componenten vervangt.

Installatie gesloten houden

De compressorolie heeft een sterke hygroscopische werking. Daarom moet de installatie zo veel mogelijk gesloten worden gehouden en mag de olie pas kort voor het sluiten van het koudemiddelcircuit worden gevuld.

O-ringen en pakkingen invetten

Voor de montage moeten O-ringen en pakkingen worden ingevet met koudemiddelolie of speciale smeermiddelen om de inbouw te vergemakkelijken. Hiervoor mogen geen andere vetten of siliconenspray worden gebruikt, omdat het nieuwe koudemiddel anders direct verontreinigd raakt.

Droger vervangen

Bij elke opening van het koudemiddelcircuit moet de droger, omwille van zijn sterk hygroscopische werking, worden vervangen. Als de droger of de accumulator niet regelmatig wordt vervangen, kan het gebeuren dat het filterkussen uit elkaar valt en er silicaatdeeltjes in de gehele installatie worden verspreid waardoor ze sterke beschadigingen veroorzaken.

Aansluitingen afsluiten

De aansluitingen van de installatie mogen nooit gedurende een langere periode open staan. Ze moeten onmiddellijk met kappen of stoppen worden afgesloten. Anders zou er met de lucht vocht in het systeem worden gebracht.

Met twee sleutels werken

Werk bij het los- en vastdraaien van de aansluitingen altijd met twee sleutels, zodat er geen aansluitleidingen of onderdelen beschadigd raken.

Let op voor beschadigingen door randen van het voertuig

Let er bij de plaatsing van slangen en kabels op dat beschadigingen door voertuigranden of andere bewegende onderdelen worden voorkomen.

Voor de juiste hoeveelheid olie zorgen

Zorg ervoor, dat het systeem de juiste hoeveelheid olie bevat bij het vervangen van een onderdeel van het aircosysteem. Indien nodig moet er olie bijgevuld of afgetapt worden.

Voor het vullen controleren op dichtheid en legen

Voor het opnieuw vullen van de installatie moet de dichtheid van het systeem worden gecontroleerd. Aansluitend moet het systeem voldoende worden geleegd (ca. 30 minuten) om te verzekeren dat al het vocht uit het systeem is verwijderd.

Na het vullen controleren op dichtheid en drukwaarden observeren

Na het vullen, met de door de voertuigfabrikant aangegeven hoeveelheid koudemiddel, moet de installatie op een correcte werking en dichtheid (elektronische lekdetectie) worden gecontroleerd. Tegelijkertijd moeten de hoge- en lagedrukwaarden met drukmanometers worden geobserveerd en met de voorgeschreven waarden worden vergeleken. Vergelijk de uitstroomtemperatuur aan de middelste opening met de door de fabrikant aangegeven waarden.

Aanbrengen van het servicelabel

Nadat de serviceaansluitingen van beschermkappen zijn voorzien, moet het tijdstip van het onderhoud met een sticker met servicelabel op de voorste dwarsdrager kenbaar worden gemaakt.

VIDEO OVER HET ONDERWERP

Vervangen AC-filter

Vervanging van de filterdroger inclusief uit- en inbouw.

 

01:55 min

Adviezen bij het inbouwen van aircocompressoren

Verzeker dat alle verontreinigingen en vreemde voorwerpen uit het koudemiddelcircuit werden verwijderd. Daarvoor moet het systeem voor de inbouw van de nieuwe compressor worden gespoeld. Voor het spoelen kan naargelang de vervuilingsgraad het koelmiddel R134a of een speciale spoeloplossing worden gebruikt. Compressoren, drogers (accumulatoren) en expansie- of smoorkleppen kunnen niet worden gespoeld. In geval van een defect van de compressor moet er altijd worden uitgegaan van een verontreiniging van het systeem (slijpsel, spaanders) en mag verontreiniging in ieder geval niet worden uitgesloten. Daarom is het bij de vervanging van deze component absoluut noodzakelijk dat het systeem wordt gespoeld. Verzeker dat er geen spoeloplossingsresten in het systeem achterblijven. Droog het koudemiddelcircuit eventueel met stikstof.

 

Vervang de filterdroger of accumulator en de expansieklep of de smoorklep (Orifice Tube).

 

Een en dezelfde compressor kan voor verschillende voertuigen of systemen worden ingezet. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de vulhoeveelheid olie en de olieviscositeit vóór de montage van de compressor worden gecontroleerd aan de hand van de opgaven van de fabrikant, en zo nodig worden gecorrigeerd. Hiervoor moet alle olie worden afgelaten en opgevangen. Vervolgens dient de compressor opnieuw te worden gevuld met de volledige hoeveelheid olie die wordt voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig (systeemhoeveelheid olie).

 

Om ervoor te zorgen dat de olie gelijkmatig wordt verdeeld, moet de aandrijfpoelie van de compressor vóór de montage 10x met de hand worden gedraaid. Bij de montage van de aandrijfsnaar moet erop worden gelet, dat deze is uitgelijnd. Sommige compressoren zijn ontworpen voor "meervoudig gebruik". Dat betekent dat ze in verschillende voertuigen kunnen worden ingebouwd. Op het aantal groeven op de magneetkoppeling na, komt een vervangende compressor 100% overeen met een originele.

 

Na het inbouwen van de compressor en het opnieuw vullen van het koudemiddelcircuit, start u eerst de motor en laat u deze gedurende enkele minuten stationair draaien.

 

Daarnaast dienen aanvullende opgaven (instructies op/in de verpakking, voorschriften van de fabrikanten, inloopvoorschriften) in acht genomen te worden.