Efterbehandling af udstødningsgasser: Opbygning, funktion og diagnose

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om opbygning, funktion og diagnose af efterbehandling af udstødningsgasser.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Opbygning og funktion af efterbehandling af udstødningsgasser: Grundprincipper

Ved efterbehandling af udstødningsgasser forstås de processer, der renser udstødningsgasserne mekanisk, katalytisk eller kemisk, efter at de har forladt forbrændingskammeret.

 

Efterbehandlingen foretages for at omdanne de forurenende stoffer, der produceres under forbrændingen, til uskadelige udstødningsgasser. Komponenter til efterbehandling af udstødningsgasser omfatter katalysatorer og partikelfiltre. I dag kan begge komponenter monteres på en benzinmotor med direkte indsprøjtning såvel som på en dieselmotor.

 

Følgende systemer kan f.eks. installeres i udstødningsrøret for at reducere forurenende stoffer:

 

 

Benzinmotor

 • Trevejskatalysator
 • NOx-lagringskatalysator (motorer med mager forbrænding)
 • Otto partikelfilter (motorer med direkte indsprøjtning)

 

Dieselmotor

 • Oxidationskatalysator
 • Partikelfilter
 • Katalysator til lagring af NOx
 • SCR-katalysator

Katalysator

Den katalysator, der i er den mest almindeligt benyttede i dag til konventionelle benzinmotorer, er den styrede trevejs-katalysator. Katalysatoren har til opgave at omdanne de forurenende stoffer, der stammer fra forbrændingen af brændstoffet, til ugiftige udstødningsgasser ved en kemisk reaktion. Sammen med motorstyreenheden og lambdasonden reguleres luft/brændstof-blandingen præcist, således at katalysatoren kan reducere de skadelige stoffer. Det optimale arbejdstemperaturområde for katalysatorer er 400-800 °C.

Opbygning

Katalysatoren består af et bikage-formet keramik- eller metalelement med flere tusinde kanaler. Kanalerne er belagt med et mellemlag (wash coat), bestående af aluminiumoxid, som forøger overfladen ca. 7000 gange. Desuden dampes et katalytisk lag med de ædle metaller rhodium, palladium og platin på mellemlaget. I huset af rustfrit stål er katalysatoren fastgjort af en isoleringsmåtte, som samtidig kompenserer for termisk ekspansion.

Virkemåde

De skadelige udstødningsgasser fra motoren føres til katalysatoren via udstødningsmanifolden og strømmer gennem kanalerne i keramik- eller metalelementet. Udstødningsgassernes kontakt med det katalytiske lag udløser en kemisk reaktion med samtidig reduktion og oxidation.

 

På ædelmetallerne platin og palladium oxideres kulilte og kulbrinter til kuldioxid, og på rhodium reduceres kvælstofoxider til kvælstof (N2). Udtrykket trevejs-katalysator betyder, at der sker tre kemiske omdannelser samtidigt, så snart driftstemperaturen er nået. Således omdannes kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC) og nitrogenoxider (NOx) til nitrogen (kvælstof, N2), kuldioxid (CO2) og vand (H2O).

 

Katalysatorens funktion overvåges af en anden lambdasonde, også kaldet en monitorsonde, efter katalysatoren. Denne monitorsonde måler iltindholdet i udstødningsgassen og sender måleværdien til styreenheden. Styreenheden sammenligner værdierne fra sonderne før og efter katalysatoren og kan således bedømme katalysatorens funktion. Hvis begge værdier er næsten lige høje, kan man konkludere, at katalysatoren har en lav iltlagringskapacitet, og at det skyldes en defekt katalysator.

Videoer om emnet

Katalysator

I vores "crash course" video giver vi dig et overblik over emnet katalysatorer

Dieselpartikelfilter

Partikelfiltre installeres i dieselmotorers udstødningsrør for at reducere sodemissionerne. Dieselpartikelfilteret (DPF) tilbageholder de faste partikler, som ikke kan forbrændes fuldstændigt i motoren. Disse nanopartikler, der er meget små, er meget skadelige for mennesker og miljøet. Indersiden af sodpartikelfilteret består af et keramisk filter med mange små kanaler. De mange små kanaler med porøse vægge er lukket skiftevist i enderne og er opdelt i ind- og udløbskanaler. Udstødningsgasserne strømmer gennem filtervæggene, hvorved sodpartiklerne aflejres på filtervæggene. De porøse vægge giver en god filtreringseffekt og en høj grad af adskillelse. Det stigende antal ophobede sodpartikler øger modtrykket i i udstødningssystemet. Partikelfiltrets belastningsgrad eller strømningsmodstand overvåges af motorstyreenheden. En differenstryksensor registrerer dataene før og efter partikelfilteret og sender disse oplysninger videre til motorstyreenheden. Hvis trykforskellen overstiger en bestemt værdi, starter styreenheden en regenerering for at brænde partiklerne af.

 

For at sodpartiklerne kan blive brændt af, skal udstødningsgassens temperatur i partikelfilteret hæves til 600-650 °C. Med henblik herpå foretager motorstyringssystemet en ekstra brændstofindsprøjtning eller efterindsprøjtning under den aktive regenerering, hvilket fører til en stigning i udstødningsgastemperaturen.

 

Afhængigt af køretøjet og systemet kan regenerering foretages hver 400-700 km.

 

For at undgå temperaturintervaller over 700 °C overvåges temperaturen af en temperaturføler for udstødningsgassen lige før partikelfilteret.

 

Den aske, der produceres under regenerering, fjernes ikke fuldstændigt af røggasstrømmen og ophobes derfor i filteret. Dette kan føre til, at filteret tilstoppes og skal rengøres eller udskiftes. Dette resulterer i skifteintervaller for filteret, f.eks. hver 120.000 km.

Bemærkning

For at beregne sodbelastningen af partikelfilteret bruger motorstyreenheden signalerne fra differenstryksensoren, temperatursensorerne før og efter partikelfilteret og luftmassesensoren. Derfor betragtes signalerne som én enhed.

Videoer om emnet

Dieselpartikelfilter

I videoen får du en lille genopfriskning af din viden: Du vil blive guidet gennem fakta om struktur og funktion samt passende testprocedurer. Vores fælles mål: at reducere emissionerne!

Regenerering

Afhængigt af køretøjets fabrikant og system kan der udføres forskellige procedurer til regenerering af partikelfiltre.

 

Passiv regenerering
Passiv regenerering finder sted, så snart udstødningsgassens temperatur i partikelfilteret når en værdi på 350 - 500 °C ved motorvejskørsel med højere hastigheder.

 

Aktiv regenerering
Aktiv regenerering udføres af motorstyringen. Når partikelfilterets belastningsgrænse er nået, hæves udstødningsgassens temperatur målrettet til 600-650 °C via motorstyringsenheden for at brænde sodpartiklerne af.

 

Tvungen regenerering
Denne type regenerering kan udføres af et værksted via et diagnoseapparat i henhold til de angivne instruktioner.

Kombineret partikelfilter

Partikelfilter og oxidationskatalysator kan monteres i ét hus som et katalytisk belagt dieselpartikelfilter. I denne kombination er katalysatoren monteret før partikelfilteret. Den kombinerer funktionen af dieseloxidationskatalysator og dieselpartikelfilter i én komponent. Således kan kulbrinter (HC) og kulilte (CO) omdannes til vand (H2O) og kuldioxid (CO2), og sodpartikler kan filtreres ud af udstødningsgassen. En anden opgave for oxidationskatalysatoren er at ændre forholdet mellem nitrogen (NO) og nitrogendioxid (NO2) for at muliggøre passiv regenerering af DPF-filteret og øge SCR-katalysatorens ydeevne. Når udstødningsgasserne strømmer gennem katalysatoren, øger de kemiske processer deres temperatur. Varmen overføres til partikelfilteret med udstødningsgasstrømmen. Det betyder, at katalysatoren understøtter opvarmningen af partikelfilteret.

NOx - lagringskatalysator

NOx-lagringskatalysatoren anvendes i dieselmotorer og benzinmotorer med direkte indsprøjtning. Katalysatoren har et katalytisk lag af stoffer som f.eks. kaliumoxid eller bariumoxid, der binder nitrogenoxidmolekyler. Så snart lagringskatalysatoren har nået en vis absorptionsgrænse, gør motorstyreenheden luft-brændstofblandingen federe, hvorved udstødningsgassens temperatur øges. Den ændrede udstødningsgassammensætning fører til regenerering, hvorved nitrogenoxiderne (NOx) reduceres til nitrogen (N2) og vand (H2O).

SCR-katalysator

Selective Catalytic Reduction (SCR) er en af de nyeste og mest avancerede udviklinger inden for reduktion af udstødningsgasser i biler. Denne teknologi har været i brug siden 2014 og opfylder EURO 6-emissionsnormerne. Ved at tilsætte urinstof (AdBlue) til udstødningsgassen omdannes nitrogenoxiderne (NOx) til nitrogen (N2), vanddamp (H2O) og en lille mængde CO2 i NOx-lagringskatalysatoren ved hjælp af selektiv katalytisk reaktion. Opbygningen af en NOx-lagringskatalysator svarer til opbygningen af en oxidationskatalysator.

Sensorer i efterbehandling af udstødningsgasser

Moderne systemer til efterbehandling af udstødningsgasser består ikke kun af komponenterne i udstødningssystemet, men kræver også forskellige sensorer til at overvåge udstødningsgassammensætningen og videregive deres oplysninger til motorstyringen.

Lambdasonde

Lambdasonden måler indholdet af ilt i udstødningsgassen og sender et elektrisk signal til motorstyreenheden, som den benytter til at styre blandingsforholdet. For at opnå den bedst mulige omdannelse af de forurenende stoffer i katalysatoren kræves der en optimal forbrænding. Den opnås for en benzinmotor ved et blandingsforhold på 14,7 kg luft til 1 kg benzin (støkiometrisk blandingsforhold). Som betegnelse for denne optimale blanding bruges det græske bogstav λ (lambda). Lambda-tallet angiver forholdet mellem det teoretiske luftbehov og den faktisk tilførte luftmængde:

 

λ = Tilført luftmængde : teoretisk luftmængde = 14,7  : 14,7 kg = 1

Udstødningstemperatursensor

I moderne biler er der monteret udstødningstemperatursensorer flere steder i udstødningssystemet, både i dieselbiler og benzinbiler. Udstødningstemperatursensoren registrerer temperaturen, f.eks. før katalysator eller dieselpartikelfilter, og sender værdien til motorstyreenheden i form af et spændingssignal. Motorstyreenheden har brug for denne information for at styre blandingsforholdet eller regenerering af partikelfiltret og dermed reducere emissionerne effektivt. Desuden beskytter højtemperatursensorer en række komponenter i det varme udstødningssystem mod kritisk overophedning.

Differenstryksensor

Udstødningstrykføleren, også kaldet differenstrykføleren, er nødvendig i dieselmotorer for at overvåge partikelfiltersystemet. På grund af stigende sod- og askeaflejringer ændres differenstrykket i partikelfilteret. Differenstrykføleren måler trykforskellen mellem udstødningsgassen på partikelfilterets indgangs- og udgangsside. Den målte værdi er nødvendig for den elektroniske motorstyreenhed som supplerende information til beregning af tidspunktet for regenerering af partikelfilteret. Denne sensor er således et yderligere element i kontrolsystemerne til kontrol af forurenende emissioner for dieselmotorer, baseret på de europæiske emissionsbestemmelser.

Nitrogenoxid-sensor

NOx-sensoren (nitrogenoxid-sensoren) består af en sonde og en styreenhed der er fast forbundet med hinanden til en enhed via et ledningsbundt. Denne sensorenhed er monteret i udstødningssystemet og anvendes til registrering af nitrogenoxider i udstødningsgassen. NOx-sensoren er vigtig komponent i efterbehandlingssystemet til NOx-reduktion, der anvendes i dieselkøretøjer med urinstofbaserede SCR-systemer (selektiv katalytisk reduktion), og som sikrer, at de strenge emissionsværdier fra og med Euro 5-normen overholdes. NOx-sensoren muliggør en optimal dosering af AdBlue via motorsystemet og dermed en effektiv reduktion af de miljøskadelige nitrogenoxider. Hvis SCR-systemet har NOx-sensorer både før og efter katalysatoren, har sensoren efter katalysatoren til opgave at overvåge SCR-katalysatorens effekt.

Diagnose af udstødningssystemet: Fejlfinding

Før der påbegyndes en diagnose af styreenheder på køretøjet, skal der først foretages en visuel inspektion af hele udstødningssystemet. Udvendige skader bemærkes normalt allerede ved ændret støjudvikling og kan skyldes revner eller rust i rør, samlinger eller lyddæmpere. Støj, der kommer indefra systemkomponenterne, kan lokaliseres ved at ryste eller banke på den pågældende komponent. I denne forbindelse skal naturligvis også samlinger, varmeskjolde og gummiophæng kontrolleres. Ikke at forglemme er også udstødningsgasfølerne, som kan være monteret fordelt over hele systemets forløb. Ledninger eller elektriske stikforbindelser kan være blevet beskadiget her på grund af miljøpåvirkninger som f.eks. snavs, vand eller vejsalt.

Styreenhedsdiagnose

Funktionskontrollen af indsprøjtningssystemet eller efterbehandlingen af udstødningsgassen kan kun udføres med et egnet diagnoseapparat.

 

Funktionen af de enkelte komponenter til efterbehandling af udstødningsgasser overvåges via sensorer og overføres til den respektive overordnede systemstyringsenhed. Fejl lagres i motorstyreenhedens fejlhukommelse, hvorfra de kan udlæses med et diagnoseapparat. Alt efter bilmodel og system kan der vælges yderligere funktioner som parametre og aktuatortest, som kan vises i diagnoseenheden. Dataene fra styreenhedskommunikationen er grundlaget for den egentlige fejlfinding og en vellykket reparation. Desuden kan udstødningsgasværdierne kontrolleres og vurderes via en måling i enden af udstødningsrøret.

 

De følgende diagnoseinformationer vises med en Mercedes-Benz E350 24V CDI (212) og en VW Golf 5 Plus som eksempel.

Udlæsning af fejlhukommelsen i motorstyreenheden

I denne funktion kan fejlkoderne i fejlhukommelsen udlæses og slettes. Desuden kan informationer om fejlkoden udlæses.

 

I vores eksempel er der registreret en defekt NOx-sensor, hvorved fejlkoden P220317 er lagt i fejlhukommelsen.

 

 • P220317 / NOx-sensor 1 Bank 1
 • Kortslutning til plus / spændingsgrænse overskredet

Udlæsning af parametre

I denne funktion kan aktuelle målte værdier som f.eks. motoromdrejningstal, temperatur eller status for de enkelte udstødningsgaskomponenter vælges og vises.

 

 • SCR-katalysator / NOx-sensorer
 • Funktionstest katalysator / sammenligning af lambdasonder
 • Belastningsstatus for partikelfilter / differenstryksensor

Systeminformationer

Systemspecifikke informationer fra køretøjsinformationerne kan benyttes ved fejlfinding. Her kan f.eks. en systemoversigt over efterbehandlingen af udstødningsgassen bruges til yderligere fejlfinding.

Måling i enden af udstødningsrøret

Ved måling i enden af udstødningsrøret kan de udstrømmende udstødningsgasser registreres og vurderes. Fejl i udstødningssystemet eller i efterbehandlingen af udstødningsgassen opdages og kan indgå i den videre fejlfinding.