Udskiftning af Signalhorn til bil

Her får du nyttig viden og vigtige tips om udskiftning af signalhorn med Audi TT/RS og Grand Cherokee som eksempler.

Alt efter anvendelsesområde og brug kan det forekomme, at det standardmonterede signalhorn er for svagt. I så fald kan det være hensigtsmæssigt at montere et kraftigere horn for at kunne afgive et tilstrækkeligt kraftigt advarselssignal i en risikosituation. På denne side viser vi, hvordan en sådan udskiftning foretages, og hvad der skal tages hensyn til, med en Audi TT/RS og en Jeep Grand Cherokee som eksempler.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Udskiftningen vises med en Audi TT/RS og en Jeep Grand Cherokee som eksempler. Vejledningen kan også benyttes til andre bilmodeller. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser bruges kun til forklaring og illustration af teksten og kan ikke anvendes som grundlag for reparation.

 

Inden udskiftningen skal der tages hensyn til og kontrolleres følgende:

 • Læs omhyggeligt den monteringsvejledning, der følger med produktet
 • Find stærktonehornenes effekforbrug på basis af de tekniske data  
 • Kontroller derefter på basis af disse informationer, om ledningerne i bilen og sikringerne til de originalmonterede horn kan benyttes

 

Effektforbruget for det nye stærktonehorn er angivet til 66 watt, hvilket giver et strømforbrug på 11,0 ampere for de to horn i 12 V ledningsnettet. 
I bilen i eksempelet er der allerede fra fabrikken monteret ledninger med tilstrækkeligt tværsnit, et effektrelæ og en 20 A sikring. Dermed er der tilstrækkelig effektreserve i hele kredsløbet, også i tilfælde af konstant belastning. Det er således ikke nødvendigt at foretage ændringer i ledningsføringen i dette tilfælde.

INFORMATION

Hvis ledningerne i bilen eller sikringen ikke er tilstrækkelig stor, skal de ubetinget ændres, så de passer til de nye forhold. 

Monteringseksempel Audi TT/RS: Vejledning

Indledende arbejde

Spændingstilførslen til de akustiske signalanordninger skal afbrydes under arbejdet med de elektriske tilslutninger. 

 

 • Tag sikringen til signalhornets kredsløb ud af sikringsboksen
 • Afmonter stelkablet fra batteriet
 • Vigtigt: herved mistes nogle koder (radio, navigation etc.), så de skal indtastes igen senere
VIGTIGT!


Slå tændingen fra, og tag nøglen ud af bilen.

Afmontering af forkofangeren

 • Skru skruerne til inderskærmen af i højre og venstre side
 • Tag bundskjoldene af, og tryk inderskærmen til side
 • Hvis nødvendigt afmonteres og tillukkes slangerne til sprinkleranlægget.
 • Skru skruerne til forkofangeren ud foroven, forneden og indvendigt
 • Tag forsigtigt forkofangeren af

Afmonter de originalmonterede horn med holder

 • Adskil de elektriske stikforbindelser til hornene 
 • Afmonter den lodrette forstærkningsribbe (holder/låsefalle)
 • Afmonter holderen med hornene
 • Afmonter hornene fra holderen

Montering af stærktonehorn

 • Monter holderen igen for at bestemme placeringen af de nye horn
 • Marker positionen på holderen. Tag holderen af og bor huller på de markerede steder.
 • Monter holderen og forstærkningsribben igen, og fastgør hornene med de tilhørende skruer 
INFORMATION

Hvis størrelsen på de nye horn adskiller sig fra de original monterede horn, skal du finde den optimale monteringsposition. Hornenes huse skal have tilstrækkelig plads til at svinge til begge sider og må ikke få kontakt med de tilstødende karrosseridele.   

Forberedelse af elektriske tilslutninger til de nye stærktonehorn

 • Løsn det sorte, opslidsede flexrør fra ledningsbundtet
 • Klip den gamle stik af ledningsbundtet
 • Afisoler enderne af de to ledninger, og monter to fladkabelsko med en passende klemmetang.
 • Læg de to ledninger ind i flexrøret igen 
 • Hvis monteringsforholdene gør det nødvendigt, kan ledningerne overtrækkes med krympeflex.  

Tilslutning af stærktonehorn

Tilslut de elektriske forbindelser til stærktonehornene, læg ledningsbundtet i ledningsholdene og fastgør det.

Isætning af sikring og funktionskontrol

Når funktionskontrollen er afsluttet korrekt, kan forkofangeren med alle monteringsdele monteres på bilen igen.

INFORMATION

Hornenes hus med holdepladen bestemmer hornets klangfarve. Ændringer af holdepladen (holderen) på stærktonehornet kan ændre klangen i negativ retning.   

Monteringseksempel Grand Cherokee: Vejledning

Ændringen på denne bil er principielt den samme. Der skal blot tages højde for det modelspecifikke monteringsarbejde.

Modelspecifikke arbejdstrin

Tag sikringen til signalhornets kredsløb ud af sikringsboksen

Afmontering af forkofangeren

 • Afmonter bundskjoldet og inderskærmene
 • Løsn fastgørelserne til kofangeren foroven og forneden
 • Tag forkofangeren af

Afmonter de originalmonterede horn med holder

 • Adskil de elektriske stikforbindelser til hornene 
 • Afmonter hornene fra holderen

Montering af stærktonehorn

 • Bestem placeringen af de nye horn på holderen
 • Fastgør stærktonehornene med de tilhørende skruer 

Tilslutning af elektriske forbindelser til stærktonehornene, ilægning og fastgørelse af ledningsbundtet i ledningsholdene

På denne bil kan holderen og de elektriske forbindelser bruges igen uden tilpasning.

Funktionskontrol

Isætning af sikring og funktionskontrol

Montering af kofangeren

Monter derefter kofangeren igen med alle monteringsdele

INFORMATION

Uddrag af den generelle forskrift iht. ECE-regulativ R28 „Lydsignalapparater“ for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa : „Et lydsignalapparat skal afgive lyd med konstant styrke og med en frekvens, der ikke varierer hørligt i aktiveringsperioden“.

 

Ved alle ændringer skal de produktspecifikke monteringsvejledninger og den pågældende bilproducents reparationsvejledninger altid følges!

 

Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.