STARTER, KONTROL

Her får du nyttig viden og vigtige tips om startere i biler.

Da en forbrændingsmotor ikke kan sætte i gang af sig selv, kræves der en funktionsdygtig starter for, at bilen kan køre. Funktionsfejl kan skyldes f.eks. defekte forbindelser, et defekt startrelæ eller skader i indrykkermekanismen. Her kan du få alt at vide om mulige fejl og om, hvordan de afhjælpes i hver enkelt tilfælde.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

STARTER: GRUNDPRINCIPPER

Forbrændingsmotorer kan ikke starte ved egen hjælp, men skal sættes i gang ved hjælp af energitilførsel udefra. Denne startprocedure kan foretages med elektricitet, hydraulik eller trykluft.

 

I motorkøretøjer benyttes der oftest elektromotorer som startere. Da der skal overvindes stor friktion og høje kompressionstryk ved starten, er jævnstrøms-seriemotoren særlig velegnet som startmotor i kraft af sit store startmoment.

Starter

OPBYGNING OG FUNKTION AF STARTEREN: FUNKTION

En startmotor består i reglen af følgende komponenter:

 • Elektrisk startmotor
 • Startrelæ (magnetspole)
 • Leje for drev med indrykkermekanisme

 

Den elektriske startmotor består i princippet af et rørformet polhus, der indeholder polsko, magnetiseringsviklinger og permanentmagneter. Inde i dette polhus sidder ankeret med ankerviklingerne. Startrelæet, også kaldet magnetspolen, er en kombination af et relæ og en indrykkermagnet, og det er monteret ud for drevets leje. Drevet omfatter indrykkermekanismen med tandhjul, friløb, indrykkerarm, medbringer og indrykkerfjeder. 

Funktion

Når motoren startes ved at tændingsnøglen drejes, aktiveres startrelæet. Når der løber strøm i relæets indtrækker- og holdevikling, bevæges ankeret i relæet. Derved aktiveres indrykkerarmen, som fører medbringerenheden med tandhjul og friløb i indgreb med tandkransen på motorens svinghjul. Når tandhjulet er helt i indgreb, slutter kontaktstykket i startrelæet strømmen til startmotoren. Starteren aktiveres og begynder at rotere.

STARTER DEFEKT: SYMPTOMER

Følgende symptomer kan indikere en fejl i starteren, hvis motoren ikke kan startes.

 • Når tændingsnøglen drejes, er der ingen reaktion
 • Starteren „klikker“, men går ikke i indgreb
 • Starteren roterer hørbart, men trækker ikke motoren rundt

ÅRSAGER TIL DEFEKTER I STARTERE: FEJLÅRSAG

Funktionsfejl i starteren kan skyldes en række årsager:

 • Fejl i de elektriske tilslutninger  
 • Startrelæet (magnetspolen) går trægt eller er defekt
 • Elmotoren har elektriske fejl
 • Indrykkemekanisme, startdrev eller friløb er beskadiget

INFORMATION

En forudsætning for en korrekt funktion er en perfekt spændingsforsyning af starteren. En diagnose skal omfatte kontrol af bilens batteri og plus- og stelforbindelserne til starteren.

STARTER, TEST: FEJLFINDING

Elektriske fejl i starteren skyldes oftest overbelastning. Det kan skyldes kortslutninger til stel eller mellem viklingerne i felt- og ankerviklinger, men ofte også fejl i aktiveringsenhedernes spoler (startrelæet). Kulbørster og kommutator udsættes for meget høje belastninger og er mere udsat for fejl end i generatoren. Medens f.eks. hængende kul i generatoren bevirker, at der ikke genereres spænding, og dermed aflaster generatoren, medfører det samme i starteren dannelse af voldsomme lysbuer på grund af de store strømme. Det medfører ofte, at kommutatoren ødelægges. Til fejlfinding kræves et multimeter og et tangamperemeter. Men også støjbilledet kan afsløre fejlkilder (f.eks. tandhjulsdrev). Bemærk teknisk info: „Stel (31)“.

Starteren roterer ikke, når tændingsnøglen drejes.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:

Tænd lygterne (nærlyset).
Lyset er svagt eller virker ikke =

 • Brud på kabel eller stelforbindelse
 • Utilstrækkelig strømtilførsel pga. løse eller oxiderede forbindelser.
 • Batteri afladet
 • Generator defekt
 • Kontroller batterikabler og elektriske forbindelser
 • Rens batteripoler og kabelsko
 • Etabler sikker forbindelse for strømmen mellem starter,
 • batteri og stel
 • Mål batterispændingen
 • Kontroller batteriet, og oplad det eller udskift det om nødvendigt
 • Kontroller generatoren

Startrelæet trækker ikke:
Forbind klemme 30 og 50 på starteren med hinanden,
starteren roterer / går i indgreb =

 • Tændingslås/startkontakt defekt eller
 • brud på ledning
 • Udskift tændingslås/startkontakt
 • Reparerer bruddet

Startrelæet trækker:
Løsn batterikablet fra klemme 30 på starteren, og tryk det direkte mod kontaktskruen under tilslutning 30.
Starteren roterer =

 • Kontaktpunkterne i startrelæet er tilsmudsede eller slidte
 • Rens/udskift startrelæ og kontaktpunkter

Starteren roterer ikke, når batterikablet trykkes direkte mod kontaktskruen under klemme 30, eller starteren roterer for langsomt hhv. driver ikke motoren rundt.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:
Kullene er slidte Udskift kullene
Kullene hænger Rens kullene og deres styr
Fjedrene har for lille fjederkraft Kullene ligger ikke an mod kommutatoren Udskift fjedrene
Kommutatoren er tilsmudset Rens kommutatoren
Kommutatoren er rillet eller forbrændt Renover eller udskift starteren
Anker eller feltvikling defekt Renover eller udskift starteren

Starteren går i indgreb og drejer motoren. Motoren roterer kun rykvist eller slet ikke.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:
Batteri afladet Oplad batteriet, kontroller det
Manglende strømgennemgang pga. løse eller oxiderede forbindelser Rens batteripoler og kabelsko, spænd dem fast
Kullene hænger Rens kullene og deres styr
Kullene er slidt Udskift kullene
Kommutatoren er tilsmudset Rens kommutatoren
Kommutatoren er rillet eller forbrændt Renover eller udskift starteren
Anker eller feltvikling defekt Renover eller udskift starteren

Starterdrevet går ikke ud af indgreb. Starteren går i indgreb og drejer motoren. Motoren roterer kun rykvist eller slet ikke.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:
Starterdrevet er defekt. Udskift starterdrevet
Tandkransen på svinghjulet er defekt Reparer tandkransen, udskift den om nødvendigt

Starterdrevet går ikke ud af indgreb.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:
Tandhjul eller gevind tilsmudset hhv. beskadiget Renover eller udskift starteren
Startrelæ defekt Udskift startrelæet
Returfjeder slidt eller knækket Udskift returfjederen

Starteren roterer fortsat, når tændingsnøglen slippes.

ÅRSAG: AFHJÆLPNING:
Tændingslås/startkontakt eller relæ defekt Stop straks motoren! Kontroller og evt. udskift tændingslås og relæ.