AKTIVKULBEHOLDER

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om aktivkulbeholdere i biler.

Aktivkulbeholderen beskytter miljøet mod dampe af uforbrændt brændstof. På denne side kan får du at vide, hvordan systemet fungerer, hvilke årsager der medfører fejl, og hvordan fejl kan påvirke motorgangen. Desuden indeholder siden en række nyttige, praktiske tips om fejlfinding vedrørende aktivkulbeholderen.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

GRUNDPRINCIPPER FOR AKTIVKULBEHOLDEREN: GRUNDPRINCIPPER

Med indførelsen af lambda-regulering i biler med katalysator blev alle emissioner fra bilerne reguleret ved lov.

 

Det gælder også brændstofdampe (kulbrinter) fra brændstoftanken. De disse såkaldte flygtige kulbrinter ikke må slippe ud i atmosfæren, skal de opfanges og lagres for at blive genanvendt. For at kunne overholde lovreglerne benyttes der systemer til opsamling og tilbageføring af brændstofdampene.

 

En vigtig komponent i et sådant system er aktivkulbeholderen.

AKTIVKULBEHOLDERENS FUNKTIONSPRINCIP: FUNKTION

Aktivkulbeholderen er forbundet med tankudluftningen via en trykudligningsledning, og den har til opgave at opfange og oplagre de brændstofdampe, der dannes ved opvarmning.

 

I forbindelsesledningen mellem indsugningsrør og aktivkulbeholder er der indskudt en taktventil. Når lambdareguleringen er aktiv, aktiveres taktventilen, og ledningen mellem indsugningsrør og aktivkulbeholderen åbnes. Undertrykket i indsugningsrøret bevirker, at der indsuges omgivende luft gennem en åbning i aktivkulbeholderen. Den indsugede luft strømmer gennem det aktive kul og tilfører de opsamlede brændstofdampe til motoren.

 

Da systemet påvirker brændstof-/luftblandingen, er det først aktivt, når lambdareguleringen er i funktion.

AKTIVKULBEHOLDER DEFEKT: SYMPTOMER

Fejlsymptomer ved svigt:

 • F.eks. fejlkode P0441: Tankudluftningssystem: fejl ved gennemgang
 • Dårlig motorgang
 • Benzinlugt som følge af udsivende brændstofdampe.

ÅRSAGER TIL DEFEKTE AKTIVKULBEHOLDERE: FEJLÅRSAG

Årsager til svigt:

 • Manglende aktivering fra styreenheden
 • Defekt taktventil
 • Mekanisk beskadigelse (ulykke)
 • Defekte ledninger

KONTROL AF AKTIVKULBEHOLDER: FEJLFINDING

FREMGANGSMÅDE VED FEJLFINDING:

 • Kontroller aktivkulbeholderen for skader.
   
 • Kontroller slanger, rør og studse for skader og korrekt placering / montering.
   
 • Kontroller taktventilen for skader.
   
 • Kontroller de elektriske forbindelser på taktventilen for skader og korrekt montering.
   
 • Kontroller stelforbindelse og spændingsforsyning. Det gøres ved at trække stikket af taktventilen. Når motoren er driftsvarm, skal der være en spænding på ca. 11 – 14 volt (motoren skal være varm, så lambdareguleringen er aktiv - ellers kan taktventilen ikke aktiveres).
   
 • Kontrol med oscilloskop: tilslut måleledningen fra oscilloskopet til stelledningen fra taktventilen.
   
 • Indstil måleområdet, X-akse = 0,2 sekunder, Y-akse = 15 volt.