Audi A6 Matrix LED-forlygter

Nyttig viden og vigtige tips om Audi A6 Matrix LED forlygter.

LED-forlygter hhv. styreenhederne skal bearbejde en stor mængde data fra forskellige kilder i bilen for at beregne og frembringe de enkelte lysfunktioner. Her får du en række vigtige informationer, der skal tages højde for ved udskiftning af forlygter og komponenter.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Både når det gælder tekniske fremskridt, udbygning af E-mobilitet og større krav til bilernes design: Bilernes lygter får større og større betydning. Det er ikke længere nok med „kun“ høj lysstyrke. Der efterspørges teknologier, der kombinerer høj energieffektivitet med et moderne, individuelt design. Et imponerende eksempel på, hvad der er muligt på dette felt, viser HELLA med Audi A6 matrix LED-forlygterne, der repræsenterer endnu en milepæl hvad angår teknologi og lysdesign. Matrix LED-forlygterne „smelter“ så at sige sammen med bilen rent visuelt – og de er også rent teknisk helt integreret i bilens elektroniske system. 

 

Sammen med frontkamerasystemet kan matrix LED-lygterne frembringe en dynamisk lysfordeling i realtid. Den intelligente aktivering af de enkelte lysdioder sikrer ikke blot en optimal, målrettet belysning af vejbanen og andre genstande, den bidrager også til større trafiksikkerhed, idet blænding af andre trafikanter dermed hører fortiden til, selv med konstant aktiveret fjernlys. 

Lysfunktioner i en Audi A6 matrix LED-forlygte: Funktion

„Hjertet“ i matrix LED-lygten er den lysteknologi, som benyttes, og som muliggør intelligent aktivering af lysdioderne. Dermed kan alle lysfunktionerne frembringes. To ventilatorer, der er integreret i lygten, forhindrer sammen med den avancerede termokontrol, at elektronikken bliver overophedet. De enkelte lysfunktioner styres af lysstyreenhederne (LCU / Light Control Unit), der er monteret på lygtehuset. Lysfordelingen sker, lige som det er kendt fra Audi A8 matrix-forlygterne, via projektionsmoduler hhv. reflektorer.

 

Kommunikationen mellem lysstyreenhederne og de andre styreenheder i bilen sker via databussen i bilen. På den måde foretages der i løbet af millisekunder en afstemning mellem matrix LED-forlygterne og bilens assistentsystemer. Lysfordelingen afpasses til de aktuelle kørsels- og omgivelsesforhold via indprogrammerede indkoblingsalgoritmer.

 

Ud over klassiske lysfunktioner som nær- og fjernlys har matrix LED-forlygterne flere andre komfortfunktioner – konkret drejer det sig om altvejrs-lys, motorvejslys, drejelys og „turistlys“ (til kørsel med venstrestyrede biler i lande med venstrekørsel). Kørelys og blinklys frembringes via lyslederteknologi. Yderligere lysfunktioner som coming home / leaving home kan leveres som ekstraudstyr.

Fjernlysassistent

Kameraets styreenhed indeholder en billedbearbejdnings-software. Dermed bliver de aktuelle trafik- og omgivelsesforhold registreret, analyseret og bearbejdet til fjernlysassistenten. Fjernlyset genererer på basis heraf det blændfri fjernlys (også betegnet: konstant fjernlys eller delvist afdækket fjernlys). 

 

Hvis systemet f.eks. registrerer baglygter på forankørende eller forlygter fra modkørende, dæmpes eller frakobles de pågældende lygtesegmenter hhv. de pågældende lysdioder automatisk via matrix LED-forlygtens effektmodul. 

 

Resultat: Optimal belysning af vejbanen og maksimering af fjernlysets indkoblingstid ved kørsel i mørke.

INFORMATION

Følgende betingelser skal være opfyldt for at fjernlysassistenten og aktivering af de enkelte LED-segmenter kan benyttes:

 • Lyskontakten skal stå i stilling „AUTO“. 
 • I MMI skal menupunktet være sat på „Til“.
 • Lyssensoren skal registrere „Mørke“.
 • Hastigheden skal være i det rigtige område.

Matrix LED-forlygten hhv. styreenhederne skal bearbejde en stor mængde data fra forskellige kilder i bilen for at beregne og frembringe de enkelte lysfunktioner. 

 

Den øvrige interne kommunikation i bilen med andre BUS-partnere sker ved netforbindelsen mellem lygternes styreenheder og ledningsnet-styreenheden samt styreenheden for førerassistentsystemer.

 

 • Ledningsnet-styreenhed - aktivering af bilens lygter: Lyskontaktens aktuelle stilling kommunikeres via LIN-bussen.

 

 • Styreenheden for assistentsystemer har følgende opgave for matrix-funktionerne: At beregne, hvilke segmenter i forlygten, der skal dæmpes eller slås til/fra, på basis af billedbearbejdnings-softwaren i frontkamerates styreenhed.
  • Effektmodul-1: Kørelys, positionslys, blinklys
  • Effektmodul-2: Nærlys, fjernlys
  • Effektmodul-3: Matrix-funktioner

Defekt i en Audi A6 matrix LED-forlygte: Årsager til svigt

Svigt af funktioner i LED-forlygten kan have disse følger:

 • Fejllampen lyser (systemafhængigt)
 • Der lægges en fejl i den pågældende forlygte-styreenhed

 

Svigt hhv. funktionsfejl kan have følgende årsager: 

 • Fejl i spændingsforsyningen
 • Ydre skader; ulykke
 • Bilens system, CAN-bus værdier ikke plausible
 • Svigt i forlygtens elektronik
 • Defekt styreenhed
 • Defekt ventilator i forlygten 

 

Årsagen kan være følgende systembegrænsninger og systemfejl:

 • Lyssensor er defekt eller forkert monteret
 • Lygten er indstillet til turistfunktion (venstre-/højrekørsel) = nedsat rækkevidde
 • Frontglasset er snavset eller slidt
 • Fejl i system eller tilsluttede systemer

Kontrol af en matrix LED-forlygte med en Audi A6 Avant årgang 2015 som eksempel: Vejledning

Hvis lygten skal udskiftes, kræves der en speciel fremgangsmåde til diagnose og reparation. De følgende informationer gælder for eksemplet Audi A6 Avant årgang 2015, men gælder også for andre bilmodeller med forlygtesystemer af samme opbygning.

 

Matrix LED-lygten og bilens andre lygter overvåges af overordnede styreenheder i bilens system. De fejl, der er forekommet, lagres i styreenhedens fejlhukommelse, og de kan udlæses med passende diagnoseapparater. I mange bilmodeller vises der i tilfælde af fejl i systemet desuden en advarselsmeddelelse på displayet i instrumentgruppen.

 

Inden diagnose med diagnoseapparat skal der først foretages en visuel kontrol af de enkelte systemkomponenter, da en del fejl allerede kan konstateres og afhjælpes på denne måde.

Fejlkode

I denne funktion kan fejlkoderne i fejlhukommelsen udlæses og slettes. Desuden kan der udlæses informationer om fejlkoden. I dette eksempel har stikforbindelsen til forlygten været afmonteret, hvorved der er blevet lagt en fejlkode i fejlhukommelsen.

 

Fejlkode: 5545009/ B149C31 LED-forlygtemodul venstre  > elektrisk fejl eller brud

Parametre

I denne funktion kan aktuelle måleværdier som „Vandret vinkel for referencesegment forlygte“ i højre og venstre side udlæses og vises.

Aktuatortest

I denne funktion kan de enkelte segmenter i matrix LED-lygten aktiveres med diagnoseapparatet. Dermed kan der foretages en funktionskontrol af periferien og de tilhørende systemkomponenter uden større demonteringsarbejder.

Indstilling af matrix LED-lygte: VEJLEDNING

Grundindstilling af forlygten

Når der er foretaget følgende reparationer skal matrix LED-lygten indstilles igen. Det er nødvendigt for at sikre lygtens korrekte funktion.

 • Forlygten har været afmonteret eller er udskiftet
 • Reparation, hvor en af forlygterne har været af- og påmonteret
 • Reparationer eller indstillinger på bilen, der påvirker bilens frihøjde
 • Efter udskiftning af følgende komponenter: Bilens niveausensor, ledningsnetstyreenhed, motor til højdeindstilling, matrix LED-fjernlysstyreenhed eller effektmodul for matrix LED-lygte

 

Inden lygten indstilles på ny, skal følgende betingelser på bilen være opfyldt: Bilen og lygteapparatet står på et plant underlag

 • Parkeringsbremsen er løsnet, og bilen er sikret mod at rulle
 • Dæktrykkene er korrekte
 • Forlygternes dækglas er rene og uden skader
 • Rattet står i ligeudstilling
 • Bilen har den korrekte højde Biler, der tidligere har været hævet, skal sænkes til det korrekte niveau, og affjedringen skal have arbejdet  
 • Bilens belastning er kontrolleret og evt. indstillet til fabrikantens forskrifter
 • Batterispændingen er højere end 11,0 volt
 • Der foreligger ingen fejl i de systemrelevante komfort-styreenheder

 

Til indstilling af forlygterne kræver foruden et lygteapparat også et diagnoseapparat. Indstillingen startes via diagnoseapparatet og foretages i henhold til de foreskrevne trin i arbejdet. Hvis bilen har niveauregulering, sættes bilen i normalniveau inden indstillingen, og reguleringen deaktiveres. Når lygterne er indstillet, aktiveres niveaureguleringen igen.  

Procedure for indstilling af matrix LED-forlygter

 • Ret lygteapparatet op midt foran bilen. 
 • Placer lygteapparatet foran den lygte, der skal indstilles, og ret den ind midt for reflektorsegmentet. 
 • Indstil den foreskrevne hældning på lygteapparatet
  • Hældningen i procent for ECE-lande er præget i overkanten af forlygten
  • For USA gælder generelt en hældning på 0,7 %  
 • Tilslut diagnoseapparatet
 • Vælg grundindstillingen „Matrix LED-lygteindstilling“
 • Slå tændingen til
 • Tænd nærlyset
 • Start grundindstillingen på diagnosetesteren, og følg anvisningerne
 • Kontroller nærlysets indstilling, korriger den mekanisk om nødvendigt.

 

Efter korrektion hhv. indstilling kan den nye indstilling for forlygten lagres.

Om nødvendigt bør der foretages en kalibrering af matrix LED-fjernlysfunktionen.

 

Det gøres ved at aktivere kalibrering i diagnoseapparatet og udføre følgende procedure:

 • Tænd positionslyset
 • Referencesegmenter i forlygternes aktiveres
 • Ret lygteapparatet op midt for LED-referencesegmentet for fjernlys.        
 • Mål skiftevis den vandrette vinkelværdi på den pågældende lygte med lygteapparatet, og indtast den og gem den i diagnoseapparatet.

 

Når kalibreringen er udført, lagres den nye reguleringsposition i styreenheden. Dermed er forlygten grundindstillet. 

SERVICE- & REPARATIONSANVISNINGER

Biler med afstandsregulering (ACC), nattesynssystem eller omgivelses-kamera Vigtigt: Hvis kofangeren af- og påmonteres, eller der foretages ændringer i frontgitteret i forbindelse med reparation, er det absolut nødvendigt at genkalibrere kameraet for nattesynssystemet, at justere afstandsreguleringen eller genkalibrere omgivelses-kameraet!

 

Følg altid reparationsvejledninger og sikkerhedsforskrifter fra den pågældende system- eller bilproducent!

 

Ved udskiftning af elektroniske komponenter i forlygterne skal der udvises højest mulig renlighed.

 

Desuden skal man overholde forskrifterne for elektrostatisk afladning (ESD).

 

Reparationer på bilens lygtesystem må kun foretages af uddannede fagfolk. Usagkyndigt udførte reparationer kan medføre systemsvigt og i alvorligste tilfælde personskader.  

BEMÆRK!

De enkelte diagnosemuligheder vises med diagnoseapparatet mega macs 77 fra Hella Gutmann Solutions som eksempel. De aktuelle testmuligheder og funktionsantal kan være forskellige for forskellige køretøjsproducenter, og de afhænger af den aktuelle systemkonfiguration af styreenheden.

 

Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser bruges kun til forklaring og illustration af teksten og kan ikke anvendes som grundlag for reparation af en given bil.

Udskiftning af en fuld-LED-forlygte med en Audi A6/S6 som eksempel: VIDEO

I denne video viser vi en professionel udskiftning af en fuld-LED-forlygte med en AUDI A6/S6 som eksempel.