Kontrol af højtryksbrændstofpumpe

Her får du nyttig viden og vigtige tips om emnet kontrol af højtryksbrændstofpumpe.

Vigtig sikkerhedsanvisning De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Højtryksbrændstofpumpe: Værd at vide

Siden indførelsen af common rail-systemerne i dieselmotorer er en systemopbygning af brændstofbehandlingen uden højtryksbrændstofpumper utænkelig. Med indførelsen af direkte benzinindsprøjtning anvendes der også højtrykspumper ved benzinmotorer.

 

Brændstofsystemet i en moderne motor med direkte benzinindsprøjtning består af et lavtryks- og et højtrykssystemkredsløb. I lavtrykskredsløbet suges brændstoffet op af tanken af en elektrisk brændstofpumpe og transporteres hen til højtrykspumpen.

 

Systemtrykket i lavtrykskredsløbet reguleres af motorstyreenheden iht. behov og kan være op til 6,0 bar afhængigt af systemet. I højtrykskredsløbet pumpes brændstoffet fra højtrykspumpen via højtryksbrændstofledninger ind i brændstoffordelerrøret (rail), hvor det når frem til de respektive cylindre via de tilsluttede elektriske højtryksindsprøjtningsventiler. Brændstoftrykket i højtrykskredsløbet overvåges af motorstyreenheden og reguleres fra 50 til 350 bar i henhold til den respektive systemkonfiguration.

Højtryksbrændstofpumpens opbygning og funktion: Funktionsmåde

Afhængigt af bilproducent og motorkoncept kan der være monteret forskellige typer højtrykspumper. Der skelnes her mellem radialstempelpumper, aksialstempelpumper og in line-pumper, som kan være konstrueret med et eller flere pumpeelementer. På grund af forskellige drivkoncepter kan pumpen smøres vha. brændstoffet eller motorolien.

 

Uanset konstruktionen har højtryksbrændstofpumpen til opgave at komprimere det brændstof, der leveres af forfødepumpen, til det brændstoftryk, der kræves til indsprøjtningsventilerne, og at gøre det tilgængeligt i brændstoffordelerrøret (rail). Da højtrykspumpen drives mekanisk via knastakslerne, er pumpens kapacitet proportional med motoromdrejningstallet.

 

Brændstoftrykket overvåges af motorstyreenheden via en tryksensor og reguleres via en mængdereguleringsventil, der er monteret i pumpen. Denne brændstoftrykregulator er monteret direkte på højtrykspumpen. Den doserer tilløbet til højtrykspumpen og regulerer dermed dens ydelse.

 

På grund af denne behovsbaserede regulering genereres kun det højtryk i pumpen, der faktisk er brug for i den aktuelle driftssituation.

Systemintegration i køretøjet

Den direkte benzinindsprøjtnings højtrykssystem omfatter hovedsageligt:

 • højtrykspumpen,
 • trykreguleringsanordningen,
 • fordelerrøret (rail),
 • højtryksbrændstofledningen,
 • brændstoftryksensoren
 • og højtryksindsprøjtningsventilerne.

Konsekvenser og årsager til defekte højtryksbrændstofpumper: Årsager til svigt

Kraftige mekaniske belastninger, høje brændstoftryk, mangel på smøremiddel og temperaturforskelle fremskynder slitagen og kan med tiden føre til en defekt ved højtrykspumpen.

Følgende konsekvenser kan være tegn på en defekt højtrykspumpe

 • Ujævn motorgang
 • Ingen effekt i det øverste omdrejningsområde
 • Startvanskeligheder
 • Motoren stopper - motorkontrollampen lyser
 • Oliefortynding

Årsager til højtrykspumpens svigt kan være

 • Ydre mekaniske skader
 • Indvendige mekaniske skader på drevet, rulleventilløfteren eller pumpeelementet
 • Utætheder - brændstoftab
 • Service-/vedligeholdelsesintervaller ikke overholdt
 • Utilstrækkelig smøring - oliefortynding eller dårlig oliekvalitet
 • Forurening i lavtrykssystemet
BEMÆRKNINGER

En defekt højtrykspumpe skal altid udskiftes!

 

En reparation er ikke planlagt fra producentens side.

 

Før der monteres en ny pumpe, skal pumpedrevet, rulleventilløfteren og knastakslen kontrolleres for skader og korrekt funktion. Defekte dele skal udskiftes.

Kontrol og fejldiagnose ved højtryksbrændstofpumper: Vejledning

Højtryksbrændstofpumpens funktion overvåges via den tilhørende, overordnede motorstyreenhed. Fejl, der opstår i systemtrykket, registreres via tryksensorer og lagres i styreenhedens fejlhukommelse. Med en egnet diagnoseenhed kan fejlkoderne og systemparametrene udlæses og benyttes til den fortsatte fejlfinding. En systemrelevant fejl vises som en advarsel for føreren ved at motorkontrollampen i instrumentgruppen lyser.

 

De efterfølgende diagnosevejledninger vises som eksempel på forskellige køretøjer.

Visuel kontrol

Inden diagnosen af styreenheden påbegyndes, anbefales det først at foretage en visuel kontrol af de enkelte systemkomponenter. På denne måde kan utætheder ved brændstofledningerne eller defekte stikforbindelser på sensorerne lokaliseres og afhjælpes på forhånd.

Udlæsning af fejlhukommelsen

I denne funktion kan fejlkoderne i fejlhukommelsen udlæses og slettes. Desuden kan informationer om fejlkoden udlæses.

 

I vores eksempel er stikforbindelsen ved brændstoftrykreguleringsventilen blevet frakoblet, hvorved fejlkoden P2294 er blevet gemt i fejlhukommelsen.

 

Fejlkode P2294 - Brændstoftrykregulator / magnetventil

 • Afbrydelse i kredsløbet
 • Signal mangler / ingen kommunikation
 • Fejl permanent

Udlæsning af parametre

Til kontrol og vurdering af systemtrykkene bør man i første omgang benytte parametrene for høj- og lavtrykssensorerne fra styreenheden.

 

Til at afgrænse eventuelle fejlårsager kan de viste aktuelle værdier sammenlignes med bilproducentens nominelle værdier.

 

Kontrollen af højtrykskredsløbet foretages altid først efter en fejlfri kontrol af lavtrykskredsløbet.

Kontrol af brændstoflavtryk

Brændstoftryksensoren for lavtryk er monteret i fremløbsledningen til højtrykspumpen og sender sit signal til motorstyreenheden.

 

På basis af disse informationer kan motorstyreenheden beregne det nødvendige lavtryk og lede signalet videre til brændstofpumpens styreenhed til behovsbaseret aktivering af pumpen.

 

 • Forfødetryk ved normal drift ca. 4,0 bar
 • Forfødetryk ved kold- eller varmstart ca. 7,0 bar

 

I tilfælde af en defekt sensor aktiveres forfødepumpen med en fast værdi af motorstyreenheden, og trykket hæves tilsvarende. Hvis brændstofpumpens styreenhed er defekt, så aktiveres forfødepumpen ikke.

Kontrol af brændstofhøjtryk

Brændstoftryksensoren for højtryk er skruet ind i fordelerrøret (rail) og sender sit signal til motorstyreenheden. Dataene analyseres i motorstyreenheden, og højtrykket tilpasses tilsvarende via højtryksreguleringsventilen. Ved en defekt sensor aktiveres reguleringsventilen af styreenheden med en fast erstatningsværdi.

INFORMATION

Styreenhedsdiagnosen er vist som eksempel vha. diagnoseenheden mega macs 77. De aktuelle testmuligheder og funktionsantal kan være forskellige for forskellige bilmærker, og de afhænger af den aktuelle systemkonfiguration af styreenheden.

Yderligere kontrolmuligheder for højtryksbrændstofpumpen: Vejledning

Hvis der udlæses usandsynlige værdier fra styreenheden, kan der foretages yderligere kontroller. De følgende kontroller blev udført på en Golf V 1,6 TSI som eksempel.

Kontrol af brændstoftrykket i lavtrykssystemet med manometret

I dette tilfælde bør manometeret tilsluttes i brændstoftilførselsledningen til højtrykspumpen. Til dette formål løsnes slangetilslutningen på højtrykspumpens lavtryksstuds og manometret tilsluttes mellem disse. Start derefter motoren i tomgang. I henhold til producentens angivelser skal brændstoftrykket ligge mellem 4,0 og 7,0 bar. Trykket kan variere afhængigt af driftstilstand og omdrejningstal. Trykket bør dog ikke falde til under 4,0 bar i tomgang.

Kontrol af brændstoftrykkets holdetryk

Tilslut manometeret som beskrevet i lavtrykskontrollen, og start motoren, indtil driftstrykket er nået. Stop motoren. Luk slangerne til højtrykspumpen. Dette kan gøres med en griptang eller en stophane på manometret. Trykket burde stadig være ca. 3,0 bar efter ca. 10 minutter.

Kontrol af forfødepumpens brændstofmængde

Løsn brændstoftilførselsledningen på højtrykspumpen, luk den, og læg den i et egnet målebæger. Afbryd den elektriske tilslutning ved forfødepumpen. Etabler en separat strømforsyning med et kabel, med afbryder og sikring, til køretøjets batteri. Tænd for pumpen, indtil trykket er opbygget. Åbn griptangen eller stophanen, og begynd målingen. Efter 30 sekunder bør der være nået ca. 600 ml. Batterispændingen bør ikke falde til under 10,0 volt under kontrollen.

 

Hvis den nominelle værdi ikke nås

 • Kontroller brændstofledningerne for knæk eller tilstopninger
 • Kontroller brændstoffilteret, udskift det om nødvendigt
 • Kontroller tankventilationen
 • Kontroller brændstoftilførselsenheden, udskift den om nødvendigt

Kontrol af højtrykssystemet

Den nominelle værdi for brændstofsystemets højtryk er afhængigt af driftstilstanden 40-120 bar. Der er ikke planlagt en manuel trykkontrol med et manometer.

Reparations- og monteringsanvisninger for højtryksbrændstofpumper: Bemærkninger

Sikkerhedsanvisning!

Brændstofsystemet er under tryk eller under højtryk. 

 • Der er fare for personskader på grund af udsivende brændstof.
 • Inden reparationer på brændstofsystemet, skal brændstoftrykket reduceres. 
 • Brug beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj!

Hvis højtryksbrændstofpumpen skal udskiftes i forbindelse med reparationen, skal du overholde sikkerhedsanvisningerne og reparationsvejledningerne fra produkt- og bilproducenterne!

 

 • Reparationer på højtryksbrændstofsystemer må kun foretages af uddannede fagfolk.
 • Om nødvendigt skal du benytte de værktøjer til af- og påmontering, som bilproducenten foreskriver.
 • Inden udskiftningen skal forfødepumpens elektriske tilslutning afbrydes fra ledningsnettet eller batteriet skal afbrydes!
 • Brændstofsystemet skal kontrolleres for forurening og om nødvendigt skylles og rengøres, inden der monteres en ny høj- eller lavtrykspumpe! Eksisterende brændstoffiltre skal udskiftes!
 • Mekaniske komponenter som pumpedrev og knastaksel skal kontrolleres for skader og korrekt funktion inden montering. Defekte dele skal udskiftes.
 • Efter montering af højtrykspumpen skal brændstofsystemet udluftes og kontrolleres for tæthed!