Warunki korzystania

Warunki korzystania z portalu HELLA PARTNER WORLD i HELLA TECH WORLD

I. Zakres obowiązywania

 

1. Niniejsze warunki dotyczą korzystania z portali internetowych HELLA PARTNER WORLD i HELLA TECH WORLD (nazywanymi dalej portalem internetowym lub portalami internetowymi), prowadzonych dla swoich spółek zależnych przez firmę HELLA GmbH & Co. KGaA (nazwaną dalej „HELLA“) oraz korzystania z dostępnych w nich informacji, usług i produktów.

 

2. Do ewentualnych płatnych dostaw i usług firmy HELLA obowiązują Ogólne Warunki Dostaw HELLA.

 

3. Adresaci

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
Informacje, usługi i produkty dostępne w portalu internetowym są skierowane wyłącznie do podmiotów gospodarczych w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

 

3.2 HELLA TECH WORLD
Informacje, usługi i produkty dostępne w portalu internetowym są skierowane do podmiotów gospodarczych w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu Cywilnego oraz konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

 

4. Ewentualne regulacje użytkownika różniące się od niniejszych regulacji nie będą uznawane, chyba że HELLA w sposób jednoznaczny zaakceptuje je pisemnie.

 

5. HELLA nie gwarantuje poprawności, kompletności i aktualność udostępnianych treści. Dostępne treści są wykorzystywane na własne ryzyko.

II. Ogólne zasady korzystania

1. HELLA zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zamknięcia dostępu do portalu internetowego w dowolnym momencie i według własnego uznania.

 

2. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego korzystania z portalu internetowego, zwłaszcza zgodnie z określonymi tu zasadami.

 

3. Korzystanie

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
Użytkownik może korzystać z portalu internetowego wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3.2 HELLA TECH WORLD
Z portalu internetowego mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

 

4. Użytkownik musi zagwarantować w szczególności, aby korzystanie przez niego z portalu nie spowodowało uszkodzenia lub zakłóceń w działaniu portalu internetowego. Jeśli w wyniku niewłaściwego korzystania z portalu internetowego powstaną szkody dla firmy HELLA, użytkownik jest zobowiązany do pokrycia powstałej w ten sposób szkody. Ponadto w razie zaistnienia podejrzenia niewłaściwego korzystania z portalu internetowego firma HELLA zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu.

 

5. HELLA może w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki korzystania.

III. Rejestracja

1. Dostęp do portalu internetowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się użytkownika.

 

2. Proces rejestracji

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
HELLA tworzy konto dla użytkownika. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail. Po kliknięciu linku zawartego w wiadomości użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania HELLA PARTNER WORLD. Tutaj użytkownik może jeszcze raz sprawdzić i w razie potrzeby skorygować swoje dane. Proces rejestracji jest zakończony, gdy użytkownik wybierze hasło i zaakceptuje niniejsze warunki korzystania i zasady ochrony danych osobowych.

 

2.2 HELLA TECH WORLD
Do celów rejestracji w portalu internetowym HELLA jest dostępny odpowiedni formularz. Użytkownik musi wypełnić ten formularz i wybrać hasło. Użytkownik musi zaakceptować niniejsze warunki korzystania z portalu oraz zasady ochrony danych osobowych. Na koniec użytkownik może jeszcze raz sprawdzić swoje dane. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą link do weryfikacji. Po kliknięciu linku użytkownik uzyskuje dostęp do HELLA TECH WORLD.

 

2.3 Użytkownicy korzystający z tokena
W przypadku użytkowników korzystających z tokena nie jest konieczna osobna rejestracja. W zamkniętej sekcji strony internetowej lub intranetu użytkownika jest zaimplementowany link do tokena, dzięki któremu nie jest konieczne logowanie do portali internetowych. Jest to specjalny link, z którego wybrani partnerzy hurtowi lub klienci HELLA mogą korzystać w zamkniętej sekcji. Po kliknięciu tego linku użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio do odpowiedniego portalu internetowego bez konieczności rejestracji i logowania. Użytkownicy korzystający z tokena muszą podpisać dodatkowe uzgodnienia. Podpisanie tych dokumentów oraz zaimplementowanie linku do tokena są równoznaczne z rejestracją użytkownika. Dlatego znajdują do nich odpowiednio zastosowanie postanowienia w sprawie zarejestrowanych użytkowników.

 

3. Z portalu internetowego mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Dane logowania do konta w portalu internetowym należy traktować jako informacje poufne i nie wolno ich udostępniać osobom trzecim (spoza firmy użytkownika).

 

4. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować swoje dane poprzez informowanie firmy HELLA o zaistniałych zmianach.

 

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania z wykorzystaniem jego danych logowania. W przypadku nadużycia lub podejrzenia nadużycia swoich danych logowania użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę HELLA.

 

6. Użytkownik może w dowolnym momencie bez podawania przyczyny zażądać usunięcia swoich danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

IV. Newsletter

1. HELLA oferuje również bezpłatny newsletter. Poprzez zamówienie newslettera można otrzymywać regularnie informacje na temat nowych produktów oraz aktualnych akcji promocyjnych.

 

2. Zamówienie i rezygnacja

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
Zamówienie newslettera następuje automatycznie przy rejestracji. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu wystarczy kliknąć łącze umieszczone na końcu newslettera tzw. metodą Opt-out. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa również w sekcji „MY HELLA“.

 

2.2 HELLA TECH WORLD
W celu zamówienia newslettera użytkownik musi zaznaczyć tę opcję podczas rejestracji. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem do weryfikacji. Poprzez kliknięcie linku użytkownik zamawia newsletter tzw. metodą Double-Opt-In. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu wystarczy kliknąć łącze umieszczone na końcu newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera oraz zamówienie newslettera jest możliwe również w sekcji „MY HELLA“.

 

3. Użytkownicy korzystający z tokena
Jeśli HELLA oferuje tę funkcję w odpowiednim portalu, użytkownik korzystający z tokena może zamówić newsletter w portalu w sekcji „MY HELLA“. W tym celu musi podać swoje dane i swój adres e-mail. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem do weryfikacji. Poprzez kliknięcie linku użytkownik zamawia newsletter tzw. metodą Double-Opt-In. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu wystarczy kliknąć łącze umieszczone na końcu newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera oraz zamówienie newslettera jest możliwe również w sekcji „MY HELLA“.

V. Prawa ochronne

1. Teksty, zdjęcia i elementy graficzne oraz wszystkie inne treści (treści portalu) prezentowane w portalu internetowym są chronione prawem autorskim.

 

2. HELLA przyznaje użytkownikom niezbędne prawa do treści portalu jedynie w ramach prawidłowego korzystania z portalu internetowego.

 

3. O ile nie jest to dozwolone jednoznacznie w ramach niniejszych warunków korzystania z portalu, treści portalu nie wolno kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, zmieniać ani edytować.

VI. Odpowiedzialność za treści podmiotów trzecich

Łącza zawarte w portalu internetowym HELLA umożliwiają wyjście z portalu HELLA i przejście na inne strony internetowe. HELLA nie jest odpowiedzialna za treści, łącza, zmiany lub aktualizacje obcych stron internetowych.

VII. Odpowiedzialność

1. HELLA ponosi odpowiedzialność za narażenie życia lub zdrowia w związku z korzystaniem z portalu internetowego w sposób nieograniczony w przypadku zamierzonego i celowego zaniedbania.

 

2. W przypadku nieznacznego tylko naruszenia obowiązku, który ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność HELLA jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej i typowej dla danego rodzaju transakcji.

 

3. Wyklucza się jakąkolwiek dalszą odpowiedzialność firmy HELLA.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków okażą się nieskuteczne, to nie narusza to skuteczności i obowiązywania dalszej części umowy. Strony mają obowiązek zastąpić wspólnie postanowienie nieważne/nieskuteczne postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do zamierzonego skutku ekonomicznego postanowienia nieważnego.

 

2. Niniejsze warunki korzystania podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Sądem właściwym jest sąd w Lippstadt lub inny sąd wskazany przez firmę HELLA.

 

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Ten wymóg może być uchylony jedynie w formie pisemnej.