Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden HELLA PARTNER WORLD en HELLA TECH WORLD​

I. Toepasbaarheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webportals HELLA PARTNER WORLD en HELLA TECH WORLD (hierna “webportal” of “webportals” genoemd) die HELLA KGaA & Co. (hierna “HELLA” genoemd) voor haar afzonderlijke dochtermaatschappijen exploiteert en op de via deze webportals beschikbare informatie, diensten en producten.

 

2. Daarnaast zijn op eventuele leveringen en diensten die door HELLA tegen betaling worden aangeboden de algemene leveringsvoorwaarden van HELLA van toepassing.

 

3. Kring van geadresseerden

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
De via het webportal aangeboden informatie, diensten en producten zijn uitsluitend bestemd voor ondernemers zoals bedoeld in § 14 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch).

 

3.2 HELLA TECH WORLD
De via het webportal aangeboden informatie, diensten en producten zijn uitsluitend bestemd voor ondernemers zoals bedoeld in § 14 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) en consumenten zoals bedoeld in § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch).

 

4. Eventuele afwijkende bepalingen van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij HELLA uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun toepasbaarheid.

 

5. HELLA is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden content. Het gebruik van de aangeboden content is geheel voor eigen risico.

II. Algemene gebruiksregels

1. HELLA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de toegang tot het webportal op elk moment naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent te blokkeren.

 

2. De gebruiker is verplicht het webportal volgens de regels, met name met inachtneming van de hier vastgelegde bepalingen, te gebruiken.

 

3. Gebruik

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
Het webportal mag door de betreffende gebruiker uitsluitend worden gebruikt in het kader van zijn commerciële activiteiten.

 

3.2 HELLA TECH WORLD
Het webportal mag uitsluitend worden gebruikt door de betreffende geregistreerde gebruiker.

 

4. De gebruiker dient er in het bijzonder zorg voor te dragen dat zijn gebruik tot geen enkele beschadiging of storing van het webportal leidt. Indien HELLA door onjuist gebruik van het webportal schade wordt berokkend, is de gebruiker verplicht de ontstane schade te vergoeden. HELLA behoudt zich bovendien het recht voor de toegang tot het webportal te blokkeren bij verdenking van onjuist gebruik van het webportal.

 

5. HELLA mag deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aanpassen.

III. Registratie

1. Om toegang tot het webportal te krijgen, dient de gebruiker zich eerst te registeren.

 

2. Registratieprocedure

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
HELLA maakt een gebruikersprofiel aan voor de gebruiker. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail. Door op de link in deze e-mail te klikken wordt de gebruiker doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van HELLA PARTNER WORLD. Hier kan de gebruiker zijn gegevens nogmaals controleren en indien nodig aanpassen. De registratieprocedure is voltooid als de gebruiker een wachtwoord heeft gekozen en deze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid heeft geaccepteerd.

 

2.2 HELLA TECH WORLD
Voor de registratie biedt HELLA op het webportal een speciaal aanmeldingsformulier aan. De gebruiker dient dit formulier in te vullen en een wachtwoord te kiezen. De gebruiker dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Tot slot heeft de gebruiker de mogelijkheid zijn gegevens nogmaals te controleren. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail met een verificatielink. Door op deze link te klikken, krijgt de gebruiker toegang tot HELLA TECH WORLD.

 

2.3 Tokengebruikers
Tokengebruikers hoeven geen afzonderlijke registratieprocedure te doorlopen. In het gesloten gedeelte van de website resp. het intranet van de tokengebruiker wordt een tokenlink geïmplementeerd, waardoor de gebruiker zich niet nogmaals hoeft aan te melden voor de webportals. Het betreft hier een speciale link die geselecteerde groothandelpartners van HELLA dan wel HELLA-klanten binnen een gesloten deel kunnen gebruiken. Door op deze link te klikken wordt de gebruiker doorgestuurd naar het betreffende webportal zonder dat hij zich hoeft te registreren of in te loggen. Voor tokengebruikers gelden aanvullende bepalingen die afzonderlijk moeten worden ondertekend. Het ondertekenen van deze documenten en het implementeren van de tokenlink komt overeen met de registratie van de gebruiker. Daarom zijn de bepalingen die voor geregistreerde gebruikers gelden ook in dit geval van toepassing.

 

3. Alleen geregistreerde gebruikers mogen gebruikmaken van het webportal. De toegangsgegevens voor het webportal-account moeten als vertrouwelijke informatie worden behandeld en mogen niet worden doorgegeven aan derden (buiten het bedrijf van de gebruiker).

 

4. De gebruiker dient de aan hem verstrekte gegevens altijd up to date houden door HELLA tijdig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

 

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met het gebruik van zijn toegangsgegevens. In geval van misbruik of verdenking van misbruik dient de gebruiker HELLA onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

6. De gebruiker kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen eisen dat zijn toegangsgegevens worden gewist, mits dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen.

IV. Nieuwsbrief

1. HELLA biedt daarnaast een gratis nieuwsbrief aan. De gebruiker kan zich op deze nieuwsbrief abonneren, waardoor hij regelmatig informatie ontvangt over onder andere nieuwe producten en marketingacties.

 

2. Bestellen en annuleren

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
Door zijn registratie abonneert de gebruiker zich automatisch op de nieuwsbrief. De gebruiker kan dit op ieder gewenst moment annuleren. Daarvoor kan de gebruiker gebruikmaken van de link onderaan de nieuwsbrief om via een zogenaamde opt-out-procedure de ontvangst van de nieuwsbrief stop te zetten. Dit gebeurt in de rubriek “MY HELLA”.

 

2.2 HELLA TECH WORLD
De gebruiker abonneert zich op de nieuwsbrief door bij de registratie de optie “nieuwsbrief” aan te vinken. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail ter verificatie. Door op deze link te klikken ontvangt de gebruiker de nieuwsbrief, een zogenaamde double-opt-in-procedure. De gebruiker kan dit op ieder gewenst moment annuleren. Daarvoor kan hij gebruik maken van de speciale annuleringslink onderaan de nieuwsbrief. Annuleren van dan wel aanmelden voor de nieuwsbrief is ook via de rubriek “MY HELLA” mogelijk.

 

3. Tokengebruikers
Indien HELLA deze functie via het betreffende portal aanbiedt, kunnen tokengebruikers zich in de rubriek “MY HELLA” binnen het webportal aanmelden voor de nieuwsbrief. De gebruiker dient daarvoor zijn gegevens en zijn e-mailadres in te vullen. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail ter verificatie. Door op deze link te klikken ontvangt de gebruiker de nieuwsbrief, een zogenaamde double-opt-in-procedure. De gebruiker kan dit op ieder gewenst moment annuleren. Daarvoor kan hij gebruik maken van de speciale annuleringslink onderaan de nieuwsbrief. Annuleren van dan wel aanmelden voor de nieuwsbrief is ook via de rubriek “MY HELLA” mogelijk.

V. Intellectuele eigendomsrechten

1. De in het webportal weergegeven teksten, afbeeldingen en grafieken en alle overige content (portalcontent) zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

2. HELLA verleent gebruikers alleen rechten op portalcontent om naar behoren gebruik te kunnen maken van het webportal.

 

3. Tenzij in het kader van deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk toestemming daartoe wordt gegeven, is het niet toegestaan om portalcontent te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar toegankelijk te maken, te wijzigen of te bewerken.

VI. Aansprakelijkheid voor content van derden

Via de links op het webportal van HELLA kunt u het webportal van HELLA verlaten en andere websites bezoeken. HELLA is niet aansprakelijk voor content, links, wijzigingen of updates van websites van derden.

VII. Aansprakelijkheid

1. In verband met het gebruik van het webportal is HELLA onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

2. Bij enigszins nalatige schending van een verplichting die essentieel is om de overeenkomst na te komen (wezenlijke verplichting), is de aansprakelijkheid van HELLA beperkt tot schade, die gezien de aard van de zakelijke activiteit te verwachten was en typisch hiervoor is.

 

3. Verdergaande aansprakelijkheid van HELLA is uitgesloten.

VIII. Slotbepalingen

1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen hierdoor onverminderd van kracht. De contractpartners zijn verplicht de ongeldige bepaling in onderling overleg te vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo goed mogelijk benadert.

 

2. Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Duits recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is Lippstadt of, naar keuze van HELLA, een andere bevoegde rechtbank.

 

3. Alle wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. Van deze vormvereiste kan alleen schriftelijk worden afgezien.