Brugerbetingelser

Brugerbetingelser for HELLA PARTNER WORLD og HELLA TECH WORLD

I. Gyldighed

1. Disse brugerbetingelser gælder for brugen af onlineportalerne HELLA PARTNER WORLD og HELLA TECH WORLD (i det efterfølgende kaldet onlineportal eller onlineportaler) som drives af firmaet HELLA GmbH & Co. KGaA (i det efterfølgende kaldet "HELLA") og gælder for de informationer, ydelser og produkter, der findes på portalerne.

 

 

2. Derudover gælder firmaet HELLAs almindelige leveringsbetingelser for leveringer, der kan være forbundet med omkostninger.

 

3. Målgruppe

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
Informationer, ydelser og produkter, der er angivet i onlineportalen, henvender sig udelukkende til virksomheder iht. § 14 i den tyske borgerlige lovbog ("BGB").

 

3.2 HELLA TECH WORLD
Informationer, ydelser og produkter, der er angivet i onlineportalen, henvender sig til virksomheder iht. § 14 "BGB" samt forbrugere iht. § 13 "BGB".

 

4. Brugerens egne evt. afvigende bestemmelser gælder ikke, med mindre HELLA accepterer disse udtrykkeligt og skriftligt.

 

5. HELLA påtager sig intet ansvar for om det viste indhold er korrekt, fuldstændig og aktuelt. Brugen af indholdet på siderne sker på egen risiko.

II. Almindelige regler

1. HELLA forbeholder sig udtrykkeligt retten til efter eget skøn at lukke adgangen til onlineportalen midlertidigt eller permanent.

 

 

2. Brugeren er forpligtet til at bruge onlineportalen fagligt korrekt og overholde de bestemmelser, der er anført her.

 

3. Brug

 

3.1 HELLA PARTNER WORLD
Onlineportalen må kun bruges af brugeren til sit arbejde.

 

3.2 HELLA TECH WORLD
Onlineportalen må kun bruges af den registrerede bruger.

 

4. Brugeren skal særligt sikre, at brugen ikke medfører skader eller forstyrrelser i onlineportalen. Opstår der skader for HELLA som følge af en ukorrekt brug af onlineportalen, er brugeren forpligtet til at yde erstatning til HELLA for de opståede skader. HELLA forbeholder sig retten til at spærre adgangen til onlineportalen, hvis HELLA får mistanke om forkert brug.

 

5. HELLA er til enhver tid berettiget til at ændre brugerbetingelserne

III. Registrering

1. Adgangen til onlineportalen forudsætter, at brugeren har registreret sig forinden.

 

 

2. Registreringsproces

 

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
HELLA opretter en brugerprofil for brugeren. Derefter modtager brugeren en e-mail. Ved at klikke på linket i e-mailen kommer brugeren til HELLA PARTNER WORLDs anmeldelsesside. Brugeren kan kontrollere sine oplysninger og evt. tilpasse dem her. Registreringen er udført, når brugeren har oprettet et password og har accepteret brugerbetingelserne og privatlivspolitikken.

 

 

2.2 HELLA TECH WORLD
Til registreringen har HELLA oprettet en anmeldelsesformular i onlineportalen. Brugeren skal udfylde denne og oprette et password. Brugeren skal udtrykkeligt erklære sig indforstået med brugerbetingelserne og privatlivspolitikken. Brugeren kan derefter endnu en gang kontrollere sine data. Til sidst modtager brugeren en e-mail med et bekræftelseslink. Brugeren får adgang til HELLA TECH WORLD ved at klikke på linket.

 

 

2.3 Token-user
Der sker ingen separat registrering for token-users. I det lukkede område på token-userens website eller intranet implementeres et token-link, så brugeren ikke skal anmelde sig igen i onlineportalen. Dette er et særskilt link, som udvalgte engrospartnere for HELLA eller HELLAs kunder kan bruge i det lukkede område. Useren ledes efter et have klikket på dette link direkte videre til den pågældende onlineportal uden at denne skal registrere sig eller logge ind igen. Der gælder særskilte bestemmelser for useren, som skal underskrives særskilt. Underskrivelsen disse dokumenter samt implementeringen af token-linket svarer til brugerens registrering. Derfor gælder bestemmelserne for registrerede brugere også.

 

 

3. Onlineportalens brug er kun for registrerede brugere. Adgangsdata til onlineportalens konto skal behandles fortroligt og må ikke gives til uvedkommende (uden for brugerens virksomhed).

 

 

4. Brugeren skal sørge for, at de gemte informationer altid er up-to-date, idet brugeren informerer HELLA rettidigt om ændringer.

 

 

5. Brugeren er selv ansvarlig for alle aktiviteter, som foretages med sine adgangsdata. Misbruges disse eller foreligger der mistanke om misbrug, skal brugeren omgående informere HELLA herom.

 

 

6. Brugeren kan til enhver tid uden angivelse af en grund forlange at få slettet sine adgangsdata, for så vidt dette er i overensstemmelse med loven.

IV. Newsletter

1. HELLA udgiver et gratis newsletter. Brugeren kan informere sig om nye produkter samt nye marketingaktiviteter ved at abonnere på newsletteret.

 

 

2. Bestilling og annullering

 

2.1 HELLA PARTNER WORLD
Brugeren bestiller automatisk newsletteret ved sin registrering. Brugeren kan afbestille tilsendelsen af newsletteret til enhver tid. Brugeren kan bruge linket til sidst i newsletteret for at afbestille tilsendelsen af newsletteret, en såkaldt opt-out meddelelse. Annulleringen kan foretages i området "MY HELLA".

 

2.2 HELLA TECH WORLD
Brugeren bestiller newsletteret ved at sætte et flueben ved newsletter under registreringen. Derefter modtager brugeren en bekræftelsesmail. Klikkes der på dette link, tilsendes brugeren newsletteret, den såkaldte double-opt-in meddelelse. Brugeren kan til enhver tid afbestille newsletteret. Dertil klikker brugeren på linket til sidst i newsletteret for at afbestille newsletteret. Annulleringen samt tilmeldingen til newsletteret kan også foretages i området "MY HELLA".

 

3. Token-user
Tilbyder HELLA denne funktion i den pågældende portal, kan token-useren tilmelde sig newsletteret i onlineportalen i området "MY HELLA". Brugeren skal indtaste sine data og en e-mailadresse. Derefter modtager brugeren en bekræftelsesmail. Klikkes der på dette link, tilsendes brugeren newsletteret, den såkaldte double-opt-in meddelelse. Brugeren kan til enhver tid afbestille newsletteret. Dertil klikker brugeren på linket til sidst i newsletteret for at afbestille newsletteret. Annulleringen samt tilmeldingen til newsletteret kan også foretages i området "MY HELLA".

V. Beskyttelse af industriel ejendomsret

1. Tekster, billeder og grafik, der vises i onlineportalen, samt al anden indhold (portalindhold) er beskyttet af loven om ophavsret.

 

2. HELLA overdrager kun brugeren de rettigheder til portalens indhold, brugeren skal bruge i onlineportalen.

 

3. Hvis det ikke er udtrykkeligt tilladt, må indholdet i portalen ikke kopieres, videresendes, offentliggøres, ændres eller bearbejdes.

VI. Ansvar for eksterne link

Links i HELLAs onlineportal giver dig mulighed for at forlade HELLAs onlineportal og skifte til andre websites. HELLA er ikke ansvarlig for indholdet, links, ændringer eller opdateringer på eksterne websites.

VII. Ansvar

1. HELLA hæfter ubegrænset for skader på liv, levned eller sundhed under onlineportalens brug ved forsæt eller grov uagtsomhed.

 

2. Tilsidesættes en pligt let uagtsomt, som er vigtig for opfyldelsen af kontrakten (kontraktlig forpligtelse), hæfter HELLA med beløbet på den skade, som kan forudses og som gælder for den pågældende handel.

 

3. HELLA påtager sig intet yderligere ansvar.

VIII. Afsluttende bestemmelser

1. Er en bestemmelse i disse betingelser uvirksom eller bliver den uvirksom, mister de andre bestemmelser i kontrakten ikke deres gyldighed. Kontraktparterne er forpligtet til sammen at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gældende bestemmelse, der svarer til den ugyldige bestemmelse.

 

2. Disse brugerbetingelser er udelukkende underlagt tysk ret. Værneting er Lippstadt, Tyskland, eller en anden kompetent ret efter HELLAs valg.

 

3. Ændringer og tilføjelser til denne kontrakt kræver skriftlig form. Der kan kun gives skriftligt afkald på dette formkrav.