Ochrana údajov
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Srdečne Vás vítame v koncerne HELLA Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme Vám za Váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a naše webové stránky.
HELLA rešpektuje Vašu súkromnú sféru Spoločnosť HELLA KGaA Hueck & Co. ako prevádzkovateľ internetových stránok kladie na ochranu osobných údajov veľmi veľký dôraz. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osob-ných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov, sú pre nás veľmi dôležitou zá-ležitosťou, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. K osobným údajom, zhromažďovaným pri Vašej návšteve na našich webových stránkach, pristupujeme dôverne a spracovávame ich v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej firemnej politiky.
Naše internetové stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných predajcov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Nevieme žiadnym spôsobom ovplyvniť, aby prevádzkovatelia týchto stránok dodržiavali zákonné predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
Osobné údaje Osobné údaje sú informáciami, ktoré môžu byť využité na zistenie Vašej identity. K týmto údajom patrí Vaše meno, bydlisko, poštová adresa, telefónne číslo. Informácie, ktoré nesúvisia s Vašou identitou (ako napríklad počet používateľov webovej stránky), k týmto údajom nepatria. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie osobných údajov Keď navštívite naše webové stránky, uložíme meno Vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré navštívite u nás, ako aj dátum a dobu trvania návštevy. Zásadne nezhromažďujeme žiadne ďalšie Vaše osobné údaje. Našu webovú stránku tak môžete principiálne navštíviť bez zverejnenia Vašej identity.
Ak by ste chceli navštíviť špeciálne oblasti našich webových stránok alebo sa chceli zúčastniť určitých akcií, môžu byť zisťované a uložené ďalšie údaje. V takomto prípade Vás budeme osobitne informovať, na aké účely budú príslušné údaje použité.
Uvedenie osobných údajov môže byť potrebné napríklad pre zapojenie sa do ankety, na zaslanie dopytu alebo na zrealizovanie zmluvy.
Niektoré oblasti našich webových stránok vyžadujú osobitné prihlásenie (login). Pri registrácii a/alebo prihlasovaní budete požiadaní o uvedenie Vášho mena a/alebo iných osobných informácií. V takých oblastiach, ako je napríklad Hella TechWorld alebo Hella Aftermarket Club, ktoré oslovujú určité cieľové skupiny, využívame registráciu k tomu, aby sa používatelia mohli identifikovať ako príslušníci danej cieľovej skupiny. Je na Vašom slobodnom rozh-odnutí, či tieto údaje uvediete. Pre niektoré akcie, napríklad vyvolanie určitých informácií, je zadanie údajov nevyhnutné. Údaje, ktoré musíte nevyhnutne zadať, spoznáte podľa toho, že sú hviezdičkou označené ako „povinné polia“. Ak by sa systém pýtal aj na ďalšie údaje, ktoré nie sú označené ako „povinné polia“, je uvedenie týchto údajov dobrovoľné.
Využívanie a postupovanie osobných údajov a ich viazanie na konkrétny účel Vaše osobné údaje na účely technickej administrácie webových stránok, na spravovanie zá-kazníkov, na ankety týkajúce sa rôznych produktov a na marketingové potreby využívame len v rozsahu, ktorý je pre tieto potreby nevyhnutný a prípustný. Bez Vášho súhlasu neposky-tujeme Vaše údaje tretím subjektom mimo koncernu HELLA, predovšetkým nie na reklamné účely. Prehľad koncernu HELLA nájdete na adrese www.hella.com/O spoločnosti.
Pokiaľ nám to prikazuje zákon alebo vyžaduje súdne rozhodnutie, Vaše údaje postúpime oprávneným orgánom.
Využívanie súborov cookie

Informácie o súboroch cookie
Súbor cookie predstavuje malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve internetovej stránky uloží na Vaše zariadenie a pomáha pri jeho identifikácii. Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií o tom, keď navštevujete rôzne podstránky internetovej stránky alebo keď sa vrátite na internetovú stránku. Neobsahujú žiadne osobné informácie a nemôžu vykonávať žiadne programy, ktoré by mohli spustiť vírus.

Funkčnosť:
Súbory cookie tejto kategórie sa ukladajú na zariadenie návštevníka, aby internetová stránka fungovala v súlade s jej koncepciou.

Štatistika:
Súbory cookie tejto kategórie sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch internetovej stránky s cieľom vylepšiť zážitky návštevníkov. Zhromaždené údaje sa používajú interne a nie sú poskytované tretím stranám.

Zmeniť nastavenia

Internetové prehliadače sú spravidla nastavené tak, aby automaticky akceptovali súbory cook-ie. Ukladanie súborov cookie do pamäte však môžete deaktivovať, prípadne môžete Váš in-ternetový prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval, len čo sa začnú odosielať súbory cook-ie.

Webtracking Na štatistické vyhodnocovania využívame služby firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com). Firma Webtrends sa ako americká spoločnosť pripojila k EÚ-USA ochrane osobných údajov štít, aby mohla poskytovať ochranu osobných údajov zodpovedajúcu európskej úrovni. V rámci Vašej návštevy na našich webových stránkach zhromažďujeme a vyhodnocujeme údaje, ktoré sprostredkováva Váš internetový prehliadač. Zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje prostredníctvom pixlov (Web Beacons), ktoré sú zahrnuté vo webových stránkach, ako aj s použitím súborov cookie. Zhromaždené údaje slúžia na vytváranie anonymných používateľských profilov, slúžiacich ako základ pre webové štatistiky. Nevykonáva sa však žiadna osobná identifikácia jednotlivých používateľov, ani zlučovanie so žiadnymi ďalšími údajmi. Zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača môžete zhromažďovanie a ukladanie údajov kedykoľvek odmietnuť s účinnosťou do budúcnosti. V internetovom prehliadači zvoľte v takomto prípade nastavenie, ktoré blokuje súbory cookie tretích strán, resp. súbory cookie iných predajcov.
Bezpečnosť Z našej strany zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje, ktoré sú nami spravované, chránili pred manipuláciou, stratou, zničením a pred prístupom ne-oprávnených osôb, prípadne pred neoprávneným zverejnením. Prístup k Vašim údajom je možný iba pre malý počet oprávnených osôb.
Prenos našich webových stránok a Vašich údajov na naše webové stránky prostredníctvom internetu prebieha principiálne bez zakódovania. Preto nie je možné vylúčiť, aby tretie subjekty mohli nahliadať, resp. mať prístup k prenášaným údajom. Odporúčame, aby ste tento aspekt zohľadnili pri rozhodovaní sa, ktoré údaje nám cez internet sprostredkujete. Na tých našich portáloch, ktoré predpokladajú registráciu a prihlásenie, využívame podľa možnosti na prenos údajov kódovanie SSL (Secure Socket Layer).
Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne zdokonaľujú a prispôsobujú zodpovedajúc najnovšiemu technologickému vývoju.
Možnosť voľby Vaše údaje by sme radi využívali aj na to, aby sme Vás informovali o našich produktoch a v prípade potreby požiadali o Váš názor. Samozrejme, účasť na takýchto akciách je do-brovoľná. Ak nesúhlasíte, kedykoľvek nám môžete poslať správu, aby sme údaje zablokovali, resp. vymazali. Stačí zaslať e-mail na adresu uvedenú v tiráži. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej lokálnej webowej stránke.
Informácie a kontakt Kedykoľvek máte právo získať informácie o vašich uložených údajoch, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.  Ak by napriek našej snahe o správnosť údajov boli uložené nepravdivé údaje, tieto budú na základe Vašej žiadosti opravené. Kon-taktným partnerom v takomto prípade je náš pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov.
Na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť formou e-mailu alebo listu aj v prípade Vašich pripomienok alebo sťažností, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov.
Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Stav: 1. júl 2014

01/04/2017