Ochrana osobních údajů

Zásady používání souborů cookies

Tyto Zásady používání souborů cookies („Cookie Policy“) Vás společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., se sídlem na adrese Mohelnice, Družstevní 338/16, PSČ: 789 85, IČO: 258 34 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 20350 („Společnost“) informujme o tom, jaké cookie soubory užívá v rámci provozu webových stránek [⦁] a jaké osobní údaje návštěvníků webových stránek Společnost v této souvislosti zpracovává.

 

Tyto Zásady používání souborů cookies provádí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 

Návštěvou těchto webových stránek berete na vědomí tuto Cookie Policy a souhlasíte s jejím uplatněním.

 

co jsou to osobní údaje

 

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

 

Jaké osobní údaje Společnost zpracovává

 

Při návštěvě webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné zejména pro to, aby byl zajištěn jeho řádný a pohodlný provoz. Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na webových stránkách Společnosti. Tyto informace jsou sbírány prostřednictvím tzv. cookies.

 

CO JE COOKIE?

 

Cookie je krátký textový soubor, který vytváří webová stránka a ukládá jej při její návštěvě ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče, a tím umožňuje webové stránce rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace z Vaší předchozí návštěvy. Cílem cookies je tedy umožnit webové stránce zapamatovat si Vaše preference (jako například výběr jazyka, přihlašovací jméno apod.) po určitou dobu tak, aby nebylo nutné zadávat tyto informace znovu při dalším prohlížení webových stránek v rámci stejné návštěvy. Soubory cookies mohou být rovněž použity k vytvoření anonymizované statistiky o Vaší návštěvě webové stránky.

 

Existují dva typy souborů cookies:

 

 1. relační cookies – relační cookies jsou ukládány do Vašeho počítače dočasně z technických a funkčních důvodů. Tento typ cookies zajišťuje přenos nezbytných relačních identifikátorů za účelem zajištění bezpečného a efektivního prohlížení webových stránek. Relační cookies jsou vymazány na konci „relace“, tedy po zavření prohlížeče. Použitím tohoto druhu cookies je možné zabránit některým počítačovým praktikám, které mohou být nebezpečné pro Vaše soukromí;
 2. trvalé cookies – trvalé cookies zůstávající uložené ve Vašem počítači až do vypršení doby, na kterou jsou nastaveny nebo do jejich výmazu. Trvalé cookies umožňují Vaši (nebo jakéhokoliv jiného uživatele, který používá stejný počítač) automatickou identifikaci při návštěvě webové stránky. Velká část uživatelsky přívětivých prvků webových stránek je zajištěno právě prostřednictvím trvalých cookies. Trvalé cookies soubory mohou být dále užity k tomu, aby se Vám zobrazovala určitá reklama.

 

Tyto dva typy cookies (relační a trvalé) mohou být dále rozděleny na:

 

 • cookies první strany – cookies vytvořené webovou stránkou, kterou navštěvujete, které mohou být čteny pouze touto webovou stránkou;
 • cookies třetích stran – cookies, které jsou vytvořeny jinou stránkou než tou, na které se právě nacházíte, které mohou být čteny cizími zdroji, které cookies vytvořily. Tento typ cookies se užívá při cross-site trackingu (sledování napříč stránkami), retargetingu (znovuzacílení) a při zobrazování reklam. Dále tento typ cookies umožňuje webové stránce, na které se aktuálně nacházíte poskytovat určité externí služby, jako je například live chat.

 

JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁ SPOLEČNOST?

 

 1. [Preferenční cookies – cookies, které umožňují, aby při Vaší návštěvě byla naše stránka přednastavena některými základními nastaveními dle kritérií Vašeho koncového zařízení (jazyk, typ prohlížeče, regionální nastavení pro místo, ze kterého navštěvujete webovou stránku)];
 2. [Technické cookies – cookies nezbytné pro správné fungování naší webové stránky (např. vyvažování zátěže na webových stránkách, správné zobrazení některých stránek apod.). Vzhledem k tomu, že tyto cookies jsou nezbytné, jsou používány naší webovou stránkou vždy, bez ohledu na uživatelskou předvolbu (nelze je odmítnout). K užívání tohoto typu cookies tedy Společnost nevyžaduje Váš souhlas];
 3. [Analytické cookies – cookies, které umožní subjektu, který tyto cookies vytvořil, sledovat a zkoumat Vaše chování na naší webové stránce tak, aby na základě těchto dat mohl tento subjekt vylepšit Vaši uživatelskou zkušenost];
 4. Cookies sociálních sítí – tato webová stránka může obsahovat funkcionality pro sdílení obsahu na sociálních sítí, jako například Facebook, Google, Twitter apod. Tyto funkce používají skripty nebo jiné prvky, které mohou číst a v některých případech ukládat cookies do Vašeho zařízení. Zpracování osobních údajů a informací posbíraných prostřednictvím těchto cookies se řídí podmínkami společností využívající tyto funkcionality. Společnost nemá kontrolu nad podmínkami a jednáním těchto třetích stran, ani nenese odpovědnost za takové jednání třetích stran. Upozorňujeme, že tato třetí strana může kdykoliv změnit jeho podmínky užití služby či účel a způsob užití cookies.
 5. Obsah třetích stran – některé části webových stránek zobrazují obsah z externích zdrojů, např. YouTube. Zobrazením tohoto obsahu přijímáte zvláštní podmínky externího zdroje, jejichž součástí jsou také zásady používání cookies souborů, na které Společnost nemá žádný vliv. Pokud si však tento externí obsah nezobrazíte, do Vašeho počítače nebudou uloženy žádné cookies této třetí strany. Upozorňujeme, že tato třetí strana může kdykoliv změnit jeho podmínky užití služby či účel a způsob užití cookies.

 

JAK VYMAZAT NEBO ODMÍTNOUT COOKIES

 

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete vyjádřit prostřednictvím ikony umístěné ve spodní části našich webových stránek. Cookies je dále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

 

práva subjektů údajů

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností Vám náleží následující práva:

 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailovou adrese [⦁].

 

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Družstevní 338/16
789 85 Mohelnice

Tyto Zásady jsou účinné ode dne 03.03.2022.

 

Nastavení cookies

 

Kdykoliv máte možnost upravit nastavení cookies na našem webu.

 

Běžně používané webové prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari a další) podporují vlastní správu a nastavení cookies, včetně nastavení pro konkrétní webové stránky. Podrobný postup naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Máte-li ve vašem prohlížeči použití cookies povoleno, máme za to, že s jejich použitím na našich webových stránkách souhlasíte.

 

Další podrobnosti naleznete např. na stránce www.allaboutcookies.org.
 

 

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., se sídlem na adrese Mohelnice, Družstevní 338/16, PSČ: 789 85, IČO: 258 34 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 20350 („Společnost“) řídí při získávání a zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním akce s názvem „Hellathon“ („Akce“) a uplatní se rovněž na všechny osoby navštěvující webové stránky hellathon.cz („Web“) bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

 

Zásady vycházejí zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy může jednat o jakékoliv informace, které se ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní osoby.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

 

Účast na Akci

 

V případě, že se subjekt údajů přihlásí k účasti na Akci („Účastník“), bude Společnost zpracovávat osobní údaje, které Účastník uvede při registraci na Akci. Jedná se zejména o jméno, příjmení, informace o vysoké škole , fakultě, oboru, studijního ročníku, e-mailová adresa.

 

Výše uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat výlučně za účelem administrace účasti Účastníka na Akci. Právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Společnost bude uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od ukončení Akce, resp. od posledním kontaktu s Účastníkem. Po uplynutí této doby budou osobní údaje Účastníka nenávratně zničeny.

 

Nabídka pracovního místa

 

V případech, kdy k tomu Účastník udělí Společnosti písemný souhlas, bude Společnost zpracovávat osobní údaje Účastníka za účelem uložení jeho kontaktu pro případné nabídky pracovního poměru ve Společnosti či spolupráce se Společností v návaznosti na jeho účast na Akci. Těmito osobními údaji bude zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa a údaje o účasti Účastníka na Akci.

 

Uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat výhradě za účelem informování Účastníka o možných nabídkách pracovního poměru ve Společnosti či spolupráce se Společností. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je souhlas Účastníka podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Společnost bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu, maximálně však 2 roky od jeho udělení, popř. obnovení. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu [⦁]. Po uplynutí uvedené doby nebo odvolání souhlasu budou osobní údaje Účastníka nenávratně zničeny.

 

Návštěva Webu

 

Za účelem zlepšování uživatelské zkušenosti návštěvníků Webu a za účelem vyhodnocování návštěvnosti a uživatelského chování na Webu Společnost automaticky shromažďuje a zpracovává některé osobní údaje návštěvníků prostřednictvím tzv. cookies souborů. Více informací o tom, jaké cookies soubory Společnost v rámci provozu Webu užívá naleznete v Zásady používání souborů cookies.

 

Položení dotazu / kontaktování Společnosti

 

V případě, že se návštěvník Webu obrátí na Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webu s dotazem či jiným požadavkem, bude Společnost zpracovávat osobní údaje návštěvníka, které v tomto kontaktním formuláři uvede, popř. jí později sám sdělí. Může se jednat zejména o jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

 

Uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zpracování a vyřízení požadavku návštěvníka Webu. Právním základem tohoto zpracováním osobních údajů je splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Společnost bude uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu pěti (5) let od okamžiku vyřízení požadavku návštěvníka Webu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje návštěvníka nenávratně zničeny.

 

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost prohlašuje, že za účelem minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Účastníků a návštěvníků Webu přijala nezbytná organizační a technická opatření, přičemž k přijetí takových opatření se zavázali také všichni zpracovatelé společnosti, kteří se na zpracování osobních údajů Účastníků a návštěvníků Webu podílejí.   

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad náleží Účastníkům a návštěvníkům Webu následující práva:

 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo získat osobní údaje, které subjekt údajů Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese  hellathonqmu@bhamn.hella@forvia.com.

 

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ NA AKCI

 

Účastník Akce tímto bere na vědomí, že v rámci vyhodnocení Akce budou pořizovány fotografie, videa a další audiovizuální záznamy, které mohou být dále zveřejněny na marketingových materiálech a komunikačních kanálech Společnosti (sociální sítě, média, tiskoviny apod.). 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 03.03.2022.

 

Souhlas se zpracováním OÚ

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., se sídlem na adrese Mohelnice, Družstevní 338/16, PSČ: 789 85, IČO: 258 34 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 20350 („Společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala osobní údaje.
 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uvedených v Zásady zpracování osobních údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od ukončení Akce.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti hellathogunw@qecvn.hella@forvia.com.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci a konání Akce.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.